به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۹

ابراهيم : رسول اصلى اسلام

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


يکى از افسانه هاى متداول اينست که محمد پايه گذار اسلام بود. اگر چه اسلام، تسليم بودن کامل به تنها خدا، تنها دين قابل قبول خدا است از زمان آدم (۸۵، ۳:۱۹)، ابراهيم در قرآن بعنوان اولين کسى که اسم :"اسلام" (تسليم کامل) را بکار برد، آمده است، و کسى است که ما را "مسلمان" (تسليم شده) خواند (۲۲:۷۸). تسليم بودن نمونه ابراهيم به خدا موقعى نشان داده شد که با ميل و رضايت حاضر شد تا تنها پسرش، اسماعيل را قربانى کند، هنگاميکه فکر کرد که اين دستور خدا است. بعدا ً معلوم شد که چنين فرمانى در واقع از طرف شيطان بوده است.

خدا هرگز به ابراهيم دستو رنداد تا پسرش را قربانى کند

خدا مهربانترين است. او هرگز از قانون خود سرپيچى نميکند (۷:۲۸). هر کسى عقيده داشته باشد که مهربانترين به ابراهيم دستور داد پسرش را بکشد، هرگز به بهشت خدا نخواهد رفت. چنين فکر بدى درباره خدا، کفر بسيار بزرگى است. در هيچ کجاى قرآن نمى بينيم ه خدا به ابراهيم دستور داده پسرش را بکشد. بر عکس، خدا مداخله کرد که ابراهيم و اسماعيل را از حيله شيطان نجات دهد (۳۷:۱۰۷)، و او به ابراهيم گفت: "تو خواب را باور کردى" (۳۷:۱۰۵). بدون شک، خوابى بود که بواسطه شيطان الهام شده بود. قانون غير قابل تغيير خدا اينست: "خدا هرگز امر به گناه نميکند" (۷:۲۸).

ملت ابراهيم

"اسلام" در سراسر قرآن "ملت ابراهيم" (دين ابراهيم) خوانده شده است (۱۳۵، ۲:۱۳۰ ؛ ۳:۹۵ ؛ ۴:۱۲۵ ؛ ۶:۱۶۱ ؛ ۳۸-۱۲:۳۷ ؛ ۱۶:۱۲۳ ؛ ۲۱:۷۳ ؛ ۲۲:۷۸). علاوه بر اين، قرآن ما را آگاه ميسازد که محمد ۱يرو ابراهيم بود (۱۶:۱۲۳).

بدليل بى اطلاعى عموم از اين حقيقت که ابراهيم رسول اصلى اسلام بود، عده زيادى که خود را مسلمان ميخوانند، به خدا اعتراض ميکنند که: "اگر قرآن (همانطور که خدا ادعا کرده است،) کامل و مفصل است، پس در کجاى آن تعدا رکعت هاى هر نماز را ميتوان پيدا کرد" ما از قرآن مى آموزيم که کليه اعمال دينى اسلام (تسليم) قبل از نزول قرآن برقرار بوده اند (۸:۳۵؛ ۹:۵۴ ؛ ۱۶:۱۲۳ ؛ ۲۱:۷۳ ؛ ۲۲:۲۷ ؛ ۲۸:۲۷). آيه ۱۶:۱۲۳ ثابت ميکند که همه اعمال دينى اسلام قبل از بدنيا آمدن محمد وجود داشته است. به محمد سفارش شده بود تا از "دين ابراهيم پيروى کند." اگر من از شما بخواهم يک تلويزيون زنگى بخريد، فرض شده است که شما ميدانيد تلويزيون رنگى چيست. بهمان نسبت، هنگاميکه خدا به محمد سفارش کرد تا از اعمال دينى ابراهيم پيروى کند (۱۶:۱۲۳)، چنين اعمالى ميبايست کاملا ً شناخته شده ميبود.

اثبات ديگر حفاظت الهى از احکام دينى اسلام که به ابراهيم داده شده بود "قبول کردن عموم" از آن احکام است. هيچگونه مشاخره اى در رابطه با تعداد رکعت هاى نمازهاى پنجگانه نيست. اين حفاظت الهى از نماز را ثابت ميکند. کد رياضى قرآن تعدا رکعت ها در نمازهاى پنجگانه ۴،۳،۴،۴،۲ را تأييد ميکند. عدد ۲۴۴۳۴ بر ۱۹ قابل قسمت است.

قرآن فقط درباره احکامى که تغيير داده شده اند بحث ميکند. براى مثال، وضو که تغيير يافته در آيه ۵:۶ به چهار مرحله اصلى خود باز گشته است. بلندى و کوتاهى صدا هنگام نماز خواندن تغيير پيدا کرده بود_ اکثر مسلمانان بدون صدا نماز ميخوانند. اين در قرآن تصحيح شده است ۱۷:۱۱۰. روزه گرفته در ماه رمضان در قرآن تغيير داده شده تا مشخص کند که همبسترى جنسى در شب آزاد است (۲:۱۸۷). زکات در آيه ۶:۱۴۱ تصحيح شده است، و حج به چهار ماه صحيح، اصلاح شده است (به ضميمه ۱۵ توجه کنيد).

بازگشت به اول صفحه