به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۵

مواد مخدر و مشروبات الکلى

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


در باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى نبايد باشددر باره مواد مخدر و مشروبات الکلى نامشروع هيچگونه سازشى نبايد باشد؛ آنها "پليدى و کارهاى شيطانى" خوانده شده اند (۵:۹۰). در آيات ۲:۲۱۹ و ۵:۹۰، مى بينيم که "مسکرات ، قمار، عبادتگاه بت ها و بازيهاى شانسى" مطلقا ً ممنوع شده اند. کلمه اى که براى مسکرات استفاده شده "خمر" است که از ريشه "خمر". به معناى "پوشاندن" گرفتن شده است. بنابراين، هر چيزى که فکر را بپوشاند حرام است. اين شامل هر چيزى است که عقل و فکر را دگرگون کند، مثل مارى جوانا، هرويين، کوکايين، ترياک، الکل، حشيش و هر چيزى که روى مغز تأثير بگذارند.

بازگشت به اول صفحه