به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱

يکى از بزرگترين معجزات (۷۴:۳۵)

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


پديده بى نظيرى که در قرآن وجود دارد، در هيچ کتاب نوشته دست بشر يافت نميشود. هر يک از عناصر قرآن داراى ترکيبى است رياضى: سوره ها، آيات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود يا تغيير عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسيارى از عوامل ديگر قرآن بغير از محتوياتش، همگى داراى ترکيبى خاص هستند. سيستم رياضى قرآن دو جنبه مهم دارد: (۱) انشاء رياضى، و(۲) ساختمان رياضى قرآن که شامل شماره سوره ها و آيات است. بخاطر اين کد رياضى جامع، کوچگترين تغيير در متن يا ساختمان ترکيبى قرآن، بلافاصله آشکار ميشود.

بسادگى قابل درک، غير قابل تقليد

براى اولين بار در تاريخ، ما کتابى داريم با اثبات نويسندگى الهى — ترکيب رياضى ماوراء انسانى.

خوانندگان اين کتاب به آسانى ميتوانند معجزه رياضى قرآن را بررسى کنند. کلمه خدا (الله) در سراسر قرآن با حروف بزرگ و پر رنگ نوشته شده است. در گوشه سمت چپ پايين هر صفحه، مجموع تعداد دفعاتى که کلمه "خدا" از ابتداى قرآن تا آن صفحه تکرار شده است، نوشته شده. شماره نوشته شده در گوشه سمت راست پايين صفحه، مجموع شماره آياتى است که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است. آخرين صفحه کتاب، يعنى صفحه ۶۰۴، جمع کل تعدد تکرار کلمه "خدا" را در قرآن نشان ميدهد که ۲۶۹۸ مرتبه است، يا ۱۴۲×۱۹. مجموع شماره آياتى که دارى کلمه "خدا" است، ميشود ۱۱۸۱۲۳، اين عدد هم بر ۱۹ قابل قسمت است: (۱۱۸۱۲۳ = ۱۹×۶۲۱۷).

عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سيستم رياضى قرآن است.

اين پديده بتنهايى اثبات غير قابل تقليدى است که نشان ميدهد قرآن پيغام خدا است به دنيا. هيچ بشرى نميتوانسته حساب ۲۶۹۸ تکرار کلمه "خدا" و تعداد شماره آياتى را که کلمه "خدا" در آنها تکرار شده است، داشته باشد. اين پديده خصوصا غير ممکن است وقتيکه در نضر داشته باشيم (۱) که قرآن در زمان جهالت و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره ها و آيات وحى شده از نظر زمان و مکان وحى با هم فاصله بسيارى داشتند. ترتيبى که سوره ها و آيات در ابتدا فرستاده شد، بکلى با آخرين ترتيب قرار گرفتن شان (ضميمه ۲۳) فرق داشت. اما، سيستم رياضى قرآن تنها به کلمه "خدا" محدود نيست؛ بلکه بسيار گسترده، بسيار پيچيده، و کاملاً جامع است.

حقايق ساده

مانند خود قرآن، کد رياضى قرآن از بسيار ساده تا بسيار مشکل تغيير می‌کند. حقايق ساده مشاهداتى است که بدون هيچ وسايلى می‌توان آنها را بررسى کرد. حقايق پيچيده به کمک ماشين حساب يا کامپيوتر قابل رؤيت است. بررسى حقايق زير به هيچ وسيله‌اى احتياح ندارد، اما خواهشمند است بخاطر داشته باشيد که همه اينها به متن عربى اصلى اشاره دارد:

۱ اولين آيه (۱:۱)، معروف به "بسم الله"، شامل ۱۹ حرف است ۱۹ حرف
۲ قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که می‌شود ۱۹ × ۶ ۱۹ × ۶
۳ قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که می‌شود ۶۳۴۶، یا ۱۹ × ۳۳۴. ۱۹ × ۳۳۴
  [۶۲۳۴ آيه شماره گذارى شده است و ۱۱۲ آيه (بسم الله) شماره گذارى نشده است که می‌شود ۶۲۳۴ =۱۱۲ + ۶۲۳۴] توجه کنيد که ۶+۴+۳+۶ = ۱۹. ۱۹
۴ بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غيبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ = ۱۹ × ۶. ۱۹ × ۶
۵ از غيبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقيقاً ۱۹ سوره است. ۱۹ سوره
۶ مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (۹ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ +...+ ۲۶ + ۲۷) = ۳۴۲، یا ۱۹ × ۱۸. ۱۹ × ۱۸
۷ اين مجموع (۳۴۲) همچنين مساوى است با مجموع کلمات بين دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ = ۱۹ × ۱۸. ۱۹ × ۱۸
۸ اولين آيات معروفى که اول وحى شد (۹۶:۱-۵) شامل ۱۹ کلمه است. ۱۹ کلمه
۹ اين اولين وحى ۱۹ کلمه‌اى، داراى ۷۶ حرف است ۱۹ × ۴. ۱۹ × ۴
۱۰ سوره ۹۶ که از نظر ترتيب زمانى اولين سوره است، داراى ۱۹ آيه است. ۱۹ آيه
۱۱ اين اولين سوره از نظر ترتيب زمانى، از آخر قرآن ۱۹-مين است. ۱۹ سوره
۱۲ سوره ۹۶ شامل ۳۰۴ حرف عربى است، و ۳۰۴ می‌شود ۱۹ × ۱۶. ۱۹ × ۱۶
۱۳ آخرين سوره فرستاده شده (سوره ۱۱۰) شامل ۱۹ کلمه است. ۱۹ کلمه
۱۴ اولين آيه از آخرين سوره وحى شده (۱:۱۱۰) شامل ۱۹ حرف است. ۱۹ حرف
۱۵ ۱۴ حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا. ل. م، از ۲:۱) را تشکيل می‌دهند که در ابتداى ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع اين اعداد می‌شود ۱۴ + ۱۴ + ۲۹ = ۵۷ = ۱۹ × ۳. ۱۹ × ۳
۱۶ مجموع ۲۹ سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است می‌شود: ۲ + ۳ + ۷ +...+ ۵۰ + ۶۸ = ۸۲۲، و ۸۲۲ + ۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) می‌شود ۸۳۶، یا ۱۹ × ۴۴. ۱۹ × ۴۴
۱۷ بين اولين سوره پاراف دار(۲) و آخرين سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد. ۱۹ × ۲
۱۸ بين اولين و آخرين سوره هاى پاراف دار ۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد. ۱۹ مجموعه
۱۹ ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۹، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۵۰۰۰۰، و ۱۰۰۰۰۰. مجموع اين اعداد می‌شود ۱۶۲۱۴۶، که می‌شود ۱۹ × ۸۵۳۴. ۱۹ × ۸۵۳۴

اين خلاصه فشرده اى بود از معجزات ساده.

انشاء رياضى

جدول شماره ۱ : فهرست پارافهاى قرآنى و سوره‌هايشان
شماره شماره سوره اسم سوره پاراف قرآنى
۱ ۲ گوساله ماده ا. ل. م.
۲ ۳ آل عمران ا. ل. م.
۳ ۷ برزخ ا. ل. م. ص.
۴ ۱۰ يونس ا. ل. ر.
۵ ۱۱ هود ا. ل. ر.
۶ ۱۲ یوسف ا. ل. ر.
۷ ۱۳ رعد ا. ل. م. ر.
۸ ۱۴ ابراهیم ا. ل. ر.
۹ ۱۵ سرزمين حجر ا. ل. ر.
۱۰ ۱۹ مریم ک. ه. ى. ع. ص.
۱۱ ۲۰ ط. ه. ط. ه.
۱۲ ۲۶ شعرا ط. س. م.
۱۳ ۲۷ مورچه ط. س.
۱۴ ۲۸ تاریخ ط. س. م.
۱۵ ۲۹ عنکبوت ا. ل. م.
۱۶ ۳۰ رومیان ا. ل. م.
۱۷ ۳۱ لقمان ا. ل. م.
۱۸ ۳۲ سجده ا. ل. م.
۱۹ ۳۶ ى. س. ى. س.
۲۰ ۳۸ ص ص.
۲۱ ۴۰ عفو کننده ح. م.
۲۲ ۴۱ مفصل ح. م.
۲۳ ۴۲ مشورت ح. م. ع. س. ق.
۲۴ ۴۳ تجملات ح. م.
۲۵ ۴۴ دود ح. م.
۲۶ ۴۵ زانو زدن ح. م.
۲۷ ۴۶ تپه‌هاى شنى ح. م.
۲۸ ۵۰ ق ق.
۲۹ ۶۸ قلم ن‌و‌ن

زمينه تاريخى

در سال ۱۹۶۸ به اين نتيجه رسيدم که ترجمه هاى کنونى قرآن به انگليسى، پيغام حقيقى آخرين کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف ترين مترجمان قرآن، يوسف على و مارمادوک پيکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معيار عظيم مشخص کننده قرآن است، نتوانستند بر سنتهاى دينى فاسدشان غلبه کنند.

هنگامکه تنها خدا دکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند با بيزارى تنگ می‌شود. اما وقتى ديگران در کنار او ذکر شوند، راضى می‌شوند.

قرآن ۳۹:۴۵

يوسف على کلمه بسيار مهم "تنها" را در ترجمه خود حذف کرد، و بقيه آيه را با اضافه کردن کلمه "(خدايان)" تغيير داد. بنابراين، او کاملا اين مهم ترين معيار قرآنى را از بين برد. او آيه ۳۹:۴۵ را اينطور ترجمه کرد:

هنگاميکه خداى يکتا ذکر شود، قلب کسانيکه به آخرت ايمان ندارند پر از ترس و وحشت ميشود؛ اما وقتى (خدايان) غير از او دکر شوند، مشاهده ميشود، آنها پر از شادى ميشوند.

۳۹:۴۵ (طبق گفته يوسف على)

اصطلاح "هنگاميکه خداى يکتا ذکر شود،" مانند گفته "هنگاميکه تنها خدا ذکر شود،" نيست، هر کسى ميتواند خداى يکتا را ذکر کند و همچنين محمد يا مسيح را ذکر کند و هيچکس هم ناراحت نخواهد شد. اما اگر "تنها خدا ذکر شود،" ديگر نميتوانيد اسم ديگرى را ذکر کنيد، و بسيارى از مردم- کسانيکه محمد يا مسيح را بت قرار داده اند- ناراحت خواهند شد. بنابراين، يوسف على نتوانست خود را راضى کند تا حقيقت قرآنى را نشان دهد، چنانچه اين باعث آشکار شدن ايمان فاسدش ميشد.

مارمادوک پيکتال "تنها" را درست ترجمه کرد، اما معيار قرآنى را با قرار دادن عقايد شخصى خود در پرانتز، از بين برد؛ او ۳۹:۴۵ را اينطور ترجمه کرد:

و هنگاميکه تنها الله ذکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند متنفر ميشود، و هنگاميکه کسانى که در کنار او (ميپرستند)، ذکر شوند، مشاهده ميشود! آنها خوشحال هستند.

۳۹:۴۵ (طبق مارمادوک پيکتال)

هنگاميکه ديدم حقيقت کلام خدا اينطور تغيير داده شده، تصميم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجاييکه حرفه من شيمى بود، و با وجود تاريخچه گسترده دينى من-پدر من صوفى مشهورى بود در مصر- من به خدا قسم خوردم که از آيه اى به آيه ديگر نروم مگر اينکه کاملا آنرا درک کنم.

من همه ترجمه ها و تفاسيرى را که ميتوانستم پيدا کنم خريدارى کردم، آنها را روى ميزى بزرگ قرار دادم، و ترجمه خود را آغاز کردم. اولين سوره، کليد، در چند روز کامل شد. اولين آيه از سوره ۲، "ا. ل. م." است. ترجمه اين آيه چهار سال بطول انجاميد، و مصادف شد با آشکار شدن "راز" الهى، معجزه عظيم رياضى قرآن.

کتابهاى تفاسير قرآنى به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيده بودند که " هيچکس معانى و اهميت پارافهاى قرآنى ا. ل. م.، يا هر پاراف ديگرى را نميداند." من تصميم گرفتم تا قرآنى را در کامپيوتر بنويسم، و همه متن آنرا بررسى کنم، و ببينم آيا در ميان اين پارافهاى قرآنى رابطه اى از نظر رياضى وجود دارد يا نه.

من از کامپيوترى استفاده ميکردم که بوسيله خد تلفن به کامپيوترى عظيم متصل بود. براى امتحان فرضيات خود تصميم گرفتم پارافهاى قرآنى تک حرفى "ق" از سوره ۴۲ و ۵۰ و "ص" از سوره ۷، ۱۹، و ۳۸، و "ن" (نون) از سوره ۶۸ را بررسى کنم. همانطور که در اولين کتابم معجزه قرآن : اهميت الفباى مرموز (توليدات اسلامى، سال ۱۹۷۳) نشان داده شده است، بسيارى از کوششهاى قبلى براى آشکار کردن اين راز با شکست مواجه شده بود.

پاراف قرآنى «ق»

اصلاعات کامپيوترى نشان داد که تنها سوره هايى که پاراف "ق" دارند، ۴۲ و ۵۰، هر دو داراى تعداد مساوى "ق" هستند، ۵۷ و ۵۷. اين اولين اشاره بود که نشان ميداد سيستم رياضى سنجيده‌اى در قرآن وجود دارد.

اسم سوره ۵۰ "ق" است و با "ق" شروع ميشود، و اولين آيه اينطور خوانده ميشود، "ق و قرآن مجيد." اين نشان ميدهد که "ق" نمانيده "قرآن" است و مجموع "ق" ها در هر دو سوره پاراف دار "ق" نشان دهنده ۱۱۴ سوره قرآن است (۵۷ + ۵۷ = ۱۱۴ = ۱۹ × ۶). اين عقيده با اين واقعيت که کلمه "قرآن" در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است محکم تر شد.

قرآن در سوره "ق" بعنوان "مجيد" توجيه شده است، و کلمه عربى "مجيد" مقئار عدديش می‌شود : ۵۷ = (۴) د + (۱۰) ى + (۳) ج + (۴۰) م.

 • سوره ۴۲ داراى ۵۳ آيه است، و ۴۲ + ۵۳ = ۹۵ = ۱۹ × ۵.
 • سوره ۵۰ داراى ۴۵ آيه است، و ۵۰ + ۴۵ = ۹۵، همان مجموع در سوره ۴۲ است.

با شمردن "ق" ها در همه آيات شماره "۱۹" در سراسر قرآن، مجموع ميشود ۷۶ يا ۱۹ × ۴. خلاصه اصلاعات مربوط به "ق" در زير نوشته شده است:

 1. تعداد تکرار "ق" در سوره "ق" در سوره "ق" (شماره ۵۰) ۵۷ مرتبه است، ۱۹ × ۳.
 2. حرف "ق" در سوره ديگر پاراف دار-ق (سوره ۴۲) مقدار مساوى تکرار شده است، ۵۷.
 3. مجموع تکرار "ق" در دو سوره پاراف دار-ق می‌شود ۱۱۴ که مساويست با تعداد سوره‌هاى قرآن.
 4. "قرآن" در قرآن ۵۷ مرتبه تکرار شده است.
 5. توجيه قرآن بعنوان "مجيد"، به تعداد تکرار حرف "ق" در هر يک از سوره هاى پاراف-ق مربوط ميشود، مقرار عددى کلمه "مجيد" ۵۷ است.
 6. سوره ۴۲ داراى ۵۳ آيه است، و ۴۲ + ۵۳ می‌شود ۹۵، یا ۱۹ × ۵.
 7. سوره ۵۰ داراى ۴۵ آيه است، و ۵۰ + ۴۵ هم می‌شود ۹۵، ۱۹ × ۵.
 8. تعداد "ق" ها در همه آيات شماره "۱۹" در سراسر قرآن می‌شود ۷۶، یا ۱۹ × ۴.

نشانه هايى از انشاء رياضى قرآن پديدار شد.نشانه هايى از انشاء رياضى قرآن پديدار شد. براى مثال، مشاهده شد که مردميکه به لوط کافر شدند، در آيه ۱۳:۵۰ آمده است و در همه قرآن ۱۳ مرتبه تکرار شده است- ۷:۸۰؛ ۸۹، ۷۴، ۱۱:۷۰؛ ۲۱:۷۴؛ ۲۲:۴۳؛ ۲۶:۱۶۰؛ ۵۶، ۲۷:۵۴؛ ۲۹:۲۸؛ ۳۸:۱۳؛ ۵۰:۱۳؛ و ۵۴:۳۳. همه جا به آنها بعنوان "قوم" اشاره شده است، بجز يک استثناء در سوره پاراف دار-ق ۵۰، جاييکه به آنها بعنوان "اخوان" اشاره شده است. واضح است که اگر کلمه ق- دار "قوم" استفاده شده بود، شمارش حرف "ق" در سوره ۵۰ ميشد ۵۸، و اين پديده بکلى از بين ميرفت. صحت و دقت مطلق رياضى طورى است که تغيير تنها يک حرف، اين سيستم را بکلى از بين ميبرد.

مثال ديگرى در همين رابطه اشاره به مکه است در آيه ۳:۹۶ بعنوان "بکه"! ديکته عجيب اين شهر معروف، قرنها مساله طلاب مسلمان بوده است. اگر چه مکه در قرآن آيه ۴۸:۲۴ درست ديکته شده است، بجاى حرف "م" در آيه ۳:۹۶ حرف "ب" بکار برده شده است. معلوم ميشود که سوره ۳ با پاراف "م" شروع ميشود، و اگر "مکه" در آيه ۳:۹۶ صحيح ديکته شده بود، شمارش حرف "م" با کد رياضى قرآن مغايرت پيدا ميکرد.

نون (ن)

اين پاراف در نوع خود بى نظير است؛ در يک سوره آمده است، ۶۸، و اسم اين حرف در نسخه اصلى با سه حرف ديکته شده است- نون- بنابراين، دو "ن" شمره ميشود. شمارش اين حرف در سوره پاراف دار-ن ۱۳۳ مرتبه است، يا ۱۹ × ۷. "ن" آخرين پاراف قرآنى است (جدول ۱) و اين واقعيت مشاهدات خاصى را بوجود مى آورد. براى مثال، تعداد آيات از اولين پاراف قرآنى (ا. ل. م. از ۲:۱) تا آخرين پاراف (ن. از ۶۸:۱) ميشود ۵۲۶۳، يا ۱۹ × ۲۷۷.

کلمه "خدا" (الله) ۲۶۴۱ (۱۹ × ۱۳۹) مرتبه در بين اولين پاراف و آخرين پاراف تکرار شده است. از آنجاييکه مجموع تکرار کلمه "خدا" ۲۶۹۸ است، در نتيجه تکرار آن در خارج از پارافهاى "ا. ل. م." از سوره ۲:۱ از يک طرف، و پاراف "ن" از سوره ۶۸:۱ از طرف ديگر، ميشود ۵۷، يا ۳ × ۱۹. جدول ۹ تا ۲۰ ثابت ميکند که پاراف "نون" بايد با دو "ن" باشد.

(ص)

اين پاراف در ابتداى سه سوره آمده است، ۷، ۱۹، و ۳۸، و مجموع تکرار حرف "ص" در اين سه سوره ميشود ۱۵۲، ۱۹ × ۸ (جدول ۲). قابل توجه است که در ۷:۶۹، کلمه "بسطه" با "ص" نوشته شده است بجاى "س."

جدول ۲ : تعدد تکرار حرف "ص" در سوره پاراف دار "ص"
سوره تعداد تکرار حرف "ص"
۷ ۹۷
۱۹ ۲۶
۳۸ ۲۹
  ۱۵۲ (۱۹ × ۸)

اين تغيير بسيار اشتباه است و کد قرآن را از بين ميبرد. با نگاهى به قديمى ترين قرآن موجود، نسخه تاشکنت، معلوم شد که کلمه "بسطه" با ديکته صحيح نوشته شده است، يعنى با "س" (به کپى زير توجه کنيد).

Tashkent

نکته‌اى تاريخى

اين کف مهم که عدد "۱۹" مضرب مشترک قرآن است، در ژانويه سال ۱۹۷۴ حقيقت گرفت که مصادف شد با ذيحجه سال ۱۳۹۳ هجرى. قرآن در سال ۱۳ قبل از هجرت وحى شد. به اين نتيجه ميرسيم که تعداد سالهاى از تاريخ وحى قرآن، تا تاريخ وحى معجزه قرآن، ميشود ۱۳۹۳ + ۱۳ = ۱۴۰۶ = ۱۹ × ۷۴. همانطوريکه در بالا اشاره شد، معجزه قرآن در ژانويه سال ۱۹۷۴ آشکار شد. از ارتباط بين ۱۹ × ۷۴ سال قمرى و ۱۹۷۴ سال خورشيدى نمی‌توان چشم پوشى کرد. اين مسأله بخصوص قابل توجه است هنگاميکه متوجه شويم که عدد "۱۹" در سوره ۷۴ آمده است.

Y. S. (Ya Seen)

These two letters prefix Sura ۳۶. The letter “Y” occurs in this sura ۲۳۷ times, while the letter “S” (Seen) occurs ۴۸ times. The total of both letters is ۲۸۵, ۱۹ × ۱۵.

It is noteworthy that the letter “Y” is written in the Quran in two forms; one is obvious and the other is subtle. The subtle form of the letter may be confusing to those who are not thoroughly familiar with the Arabic language. A good example is the word "Araany Araany which is mentioned twice in ۱۲:۳۶. The letter “Y” is used twice in this word, the first “Y” is subtle and the second is obvious. Sura ۳۶ does not contain a single “Y” of the subtle type. This is a remarkable phenomenon, and one that does not normally occur in a long sura like Sura ۳۶. In my book QURAN: VISUAL PRESENTATION OF THE MIRACLE (Islamic Productions, ۱۹۸۲) every “Y” and “S” in Sura ۳۶ is marked with a star.

ح. م. (Ha Mim)

Seven suras are prefixed with the letters “H Ha“ and “M Mim;” Suras ۴۰ through ۴۶. The total occurrence of these two letters in the seven ح. م.-initialed suras is ۲۱۴۷, or ۱۹×۱۱۳. The detailed data are shown in Table ۳. Naturally, the alteration of a single letter “H” or “M” in any of the seven ح. م.-initialed suras would have destroyed this intricate phenomenon.

Table ۳: Occurence of the Letters "H" and "M" in the Seven ح. م.-Initialed Suras
No. "H" "M" "H + M"
۴۰ ۶۴ ۳۸۰ ۴۴۴
۴۱ ۴۸ ۲۷۶ ۳۲۴
۴۲ ۵۳ ۳۰۰ ۳۵۳
۴۳ ۴۴ ۳۲۴ ۳۶۸
۴۴ ۱۶ ۱۵۰ ۱۶۶
۴۵ ۳۱ ۲۰۰ ۲۳۱
۴۶ ۳۶ ۲۲۵ ۲۶۱
  ۲۹۲ ۱۸۵۵ ۲۱۴۷
      ۱۹ × ۱۱۳

`A.S.Q. (`Ayn Seen Qaf)

These initials constitute Verse ۲ of Sura ۴۲, and the total occurrence of these letters in this sura is ۲۰۹, or ۱۹×۱۱. The letter “ `A” (`Ayn) occurs ۹۸ times, the letter “S” (Seen) occurs ۵۴ times, and the letter “Q” (Qaf) occurs ۵۷ times.

ا. ل. م. (Alef Laam Mim)

The letters “A,” “L,” and “M” are the most frequently used letters in the Arabic language, and in the same order as we see in the Quranic Initials — “A,” then “L,” then “M.” These letters prefix six suras — ۲, ۳, ۲۹, ۳۰, ۳۱, and ۳۲ — and the total occurrence of the three letters in each of the six suras is a multiple of ۱۹ [۹۸۹۹ (۱۹ × ۵۲۱), ۵۶۶۲ (۱۹ × ۲۹۸), ۱۶۷۲ (۱۹ × ۸۸), ۱۲۵۴ (۱۹ × ۶۶), ۸۱۷ (۱۹ × ۴۳), and ۵۷۰ (۱۹ × ۳۰), respectively]. Thus, the total occurrence of the three letters in the six suras is ۱۹۸۷۴ (۱۹ × ۱۰۴۶), and the alteration of one of these letters destroys this phenomenon.

Table ۴: Occurrence of the Letters "A," "L," and "M" in the ا. ل. م.-Initialed Suras.
No. "A" "L" "M" Total
۲ ۴۵۰۲ ۳۲۰۲ ۲۱۹۵ ۹۸۹۹ (۱۹ × ۵۲۱)
۳ ۲۵۲۱ ۱۸۹۲ ۱۲۴۹ ۵۶۶۲ (۱۹ × ۲۹۸)
۲۹ ۷۷۴ ۵۵۴ ۳۴۴ ۱۶۷۲ (۱۹ × ۸۸)
۳۰ ۵۴۴ ۳۹۳ ۳۱۷ ۱۲۵۴ (۱۹ × ۶۶)
۳۱ ۳۴۷ ۲۹۷ ۱۷۳ ۸۱۷ (۱۹ × ۴۳)
۳۲ ۲۵۷ ۱۵۵ ۱۵۸ ۵۷۰ (۱۹×۳۰)
  ۸۹۴۵ ۶۴۹۳ ۴۴۳۶ ۱۹۸۷۴ (۱۹ × ۱۰۴۶)

ا. ل. ر. (Alef Laam Ra)

These initials are found in Suras ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۴, and ۱۵. The total occurrences of these letters in these suras are ۲۴۸۹ (۱۹ × ۱۳۱), ۲۴۸۹ (۱۹ × ۱۳۱), ۲۳۷۵ (۱۹ × ۱۲۵), ۱۱۹۷ (۱۹ × ۶۳), and ۹۱۲ (۱۹ × ۴۸), respectively (Table ۵).

Table ۵: Occurrence of the Letters "A," "L," and "R" in the ا. ل. ر.-Initialed Suras
No. "A" "L" "R" Total
۱۰ ۱۳۱۹ ۹۱۳ ۲۵۷ ۲۴۸۹ (۱۹ × ۱۳۱)
۱۱ ۱۳۷۰ ۷۹۴ ۳۲۵ ۲۴۸۹ (۱۹ × ۱۳۱)
۱۲ ۱۳۰۶ ۸۱۲ ۲۵۷ ۲۳۷۵ (۱۹ × ۱۲۵)
۱۴ ۵۸۵ ۴۵۲ ۱۶۰ ۱۱۹۷ (۱۹ × ۶۳)
۱۵ ۴۹۳ ۳۲۳ ۹۶ ۹۱۲ (۱۹ × ۴۸)
  ۵۰۷۳ ۳۲۹۴ ۱۰۹۵ ۹۴۶۲ (۱۹ × ۴۹۸)

ا. ل. م. ر. (Alef Laam Mim Ra)

These initials prefix one sura, No. ۱۳, and the total frequency of occurrence of the four letters is ۱۴۸۲, or ۱۹×۷۸. The letter “A” occurs ۶۰۵ times, “L” occurs ۴۸۰ times, “M” occurs ۲۶۰ times, and “R” occurs ۱۳۷ times.

ا. ل. م. ص. (Alef Laam Mim Saad)

Only one sura is prefixed with these initials, Sura ۷, and the letter “A” occurs in this sura ۲۵۲۹ times, “L” occurs ۱۵۳۰ times, “M” occurs ۱۱۶۴ times, and “S” (Saad) occurs ۹۷ times. Thus, the total occurrence of the four letters in this sura is ۲۵۲۹ + ۱۵۳۰ + ۱۱۶۴ + ۹۷ = ۵۳۲۰ = ۱۹ × ۲۸۰.

An important observation here is the interlocking relationship involving the letter “S” (Saad). This initial occurs also in Suras ۱۹ and ۳۸. While complementing its sister letters in Sura ۷ to give a total that is divisible by ۱۹, the frequency of this letter also complements its sister letters in Suras ۱۹ and ۳۸ to give a multiple of ۱۹ (see Page ۳۸۰).

Additionally, the Quranic Initial “S” (Saad) interacts with the Quranic Initials “K.H.Y. `A.” (Kaaf Haa Ya `Ayn) in Sura ۱۹ to give another total that is also a multiple of ۱۹ (see Page ۳۸۳). This interlocking relationship — which is not unique to the initial “S” (Saad)   contributes to the intricacy of the Quran's numerical code.

ک. ه. ى. ع. ص. (Kaaf Ha Ya `Ayn Saad)

This is the longest set of initials, consisting of five letters, and it occurs in one sura, Sura ۱۹. The letter “K” in Sura ۱۹ occurs ۱۳۷ times, “H” occurs ۱۷۵ times, “Y” occurs ۳۴۳ times, “ `A” occurs ۱۱۷ times, and “S” (Saad) occurs ۲۶ times. Thus, the total occurrence of the five letters is ۱۳۷ + ۱۷۵ + ۳۴۳ + ۱۱۷ + ۲۶ = ۷۹۸ = ۱۹ × ۴۲.

H., ط. ه. (Ta Ha), ط. س. (Ta Seen), & ط. س. م. (Ta Seen Mim)

An intricate interlocking relationship links these overlapping Quranic Initials to produce a total that is also a multiple of ۱۹. The initial “H.” is found in Suras ۱۹ and ۲۰. The initials “ط. ه.” prefix Sura ۲۰. The initials “ط. س.” are found in Sura ۲۷, while the initials “ط. س. م.” prefix its surrounding Suras ۲۶ & ۲۸.

It should be noted at this time that the longer, more complex, interlocking and overlapping initials are found in the suras where uncommonly powerful miracles are narrated. For example, the virgin birth of Jesus is given in Sura ۱۹, which is prefixed with the longest set of initials, ک. ه. ى. ع. ص.

The interlocking initials “H.,” “ط. ه.,” “ط. س.,” and “ط. س. م.” prefix suras describing the miracles of Moses, Jesus, and the uncommon occurrences surrounding Solomon and his jinns. God thus provides stronger evidence to support stronger miracles. The frequencies of occurrence of these initials are presented in Table ۶.

Table ۶: Occurrence of the Quranic Initials "H.," "ط. ه.," "ط. س. ", and "ط. س. م." in Their Suras
  "H" "T" "S" "M"
۱۹ ۱۷۵
۲۰ ۲۵۱ ۲۸
۲۶ ۳۳ ۹۴ ۴۸۴
۲۷ ۲۷ ۹۴
۲۸ ۱۹ ۱۰۲ ۴۶۰
  ۴۲۶ ۱۰۷ ۲۹۰ ۹۴۴
        ۱۷۶۷ (۱۹ × ۹۳)

What Is A “Gematrical Value”?

When the Quran was revealed, ۱۴ centuries ago, the numbers known today did not exist. A universal system was used where the letters of the Arabic, Hebrew, Aramaic, and Greek alphabets were used as numerals. The number assigned to each letter is its “Gematrical Value.” The numerical values of the Arabic alphabet are shown in Table ۷.

Table ۷: Gematrical Values of the Arabic Alphabet

Gematria

Other Mathematical Properties of the Initialed Suras

Fourteen Arabic letters, half the Arabic alphabet, participate in the formation of ۱۴ different sets of Quranic Initials. By adding the gematrical value of each one of these letters, plus the number of suras which are prefixed with Quranic Initials (۲۹), we obtain a total of ۷۲۲, or ۱۹ × ۱۹ × ۲.

Additionally, if we add the total gematrical value of all ۱۴ initials, plus the number of the first sura where the initial occurs, we get a grand total of ۹۸۸, ۱۹ × ۵۲. Table ۸ presents these data.

Table ۸: The ۱۴ Letters Used in Forming Quranic Initials
Letter Value First Sura
الف ۱ ۲
ل ۳۰ ۲
م ۴۰ ۲
ص ۹۰ ۷
ر ۲۰۰ ۱۰
ک ۲۰ ۱۹
ه ۵ ۱۹
ی ۱۰ ۱۹
ع ۷۰ ۱۹
ط ۹ ۲۰
س ۶۰ ۲۶
ح ۸ ۴۰
ق ۱۰۰ ۴۲
ن (نون) ۵۰ ۶۸
  ۶۹۳ ۲۹۵
۶۹۳ + ۲۹۵ = ۹۸۸ = ۱۹ × ۵۲
also ۶۹۳ + ۲۹ (suras) = ۷۲۲ = ۱۹ × ۱۹ × ۲

If we add the number of occurrences of each of the ۱۴ letters listed in Table ۸ as an initial, plus the numbers of the suras where it occurs as an initial, the Grand Total comes to ۲۰۳۳, ۱۹×۱۰۷. See Table ۹.

Table ۹: Mathematically Structured Distribution of the Quranic Initials
Initial Number of Occurrences Suras Where It Occurs Total
الف ۱۳ + ۲ + ۳ + ۷ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ ۲۲۲
ل ۱۳ + ۲ + ۳ + ۷ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ ۲۲۲
م ۱۷ + ۲ + ۳ + ۷ + ۱۳ + ۲۶ + ۲۸ + ۲۹ + ۳۰ + ۳۱ + ۳۲ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ ۵۱۹
ص ۳ + ۷ + ۱۹ + ۳۸ ۶۷
ر ۶ + ۱۰ + ۱۱ + ۱۲ + ۱۳ + ۱۴ + ۱۵ ۸۱
ک ۱ + ۱۹ ۲۰
ه ۲ + ۱۹ + ۲۰ ۴۱
ی ۲ + ۱۹ + ۳۶ ۵۷
ع ۲ + ۱۹ + ۴۲ ۶۳
ط ۴ + ۲۰ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ ۱۰۵
س ۵ + ۲۶ + ۲۷ + ۲۸ + ۳۶ + ۴۲ ۱۶۴
ح ۷ + ۴۰ + ۴۱ + ۴۲ + ۴۳ + ۴۴ + ۴۵ + ۴۶ ۳۰۸
ق ۲ + ۴۲ + ۵۰ ۹۴
ن (نون) ۲ + ۶۸ ۷۰
  ۷۹ ۱۹۵۴ ۲۰۳۳
      (۱۹ × ۱۰۷)

Table ۱۰ presents the total frequency of Quranic Initials, plus the total gematrical value of these letters in the whole sura. The Grand Total for all initialed suras is ۱۰۸۹۴۷۹. This number, in excess of one million, is a multiple of ۱۹ (۱۰۸۹۴۷۹ = ۱۹ × ۵۷۳۴۱). The slightest alteration or distortion destroys the system.

Note: The total gematrical value of the Quranic Initials in a given sura equals the gematrical value of each initial multiplied by the frequency of occurrence of that initial in the sura.

Table ۱۰: Total Gematrical Values of All Quranic Initials In Their Suras
Suras Initials Frequency of Initials Total Value in Whole Sura
۲ ا. ل. م. ۹۸۹۹ ۱۸۸۳۶۲
۳ ا. ل. م. ۵۶۶۲ ۱۰۹۲۴۱
۷ ا. ل. م. ص ۵۳۲۰ ۱۰۳۷۱۹
۱۰ ا. ل. ر. ۲۴۸۹ ۸۰۱۰۹
۱۱ ا. ل. ر. ۲۴۸۹ ۹۰۱۹۰
۱۲ ا. ل. ر. ۲۳۷۵ ۷۷۰۶۶
۱۳ ا. ل. م. ر. ۱۴۸۲ ۵۲۸۰۵
۱۴ ا. ل. ر. ۱۱۹۷ ۴۶۱۴۵
۱۵ ا. ل. ر. ۹۱۲ ۲۹۳۸۳
۱۹ ک. ه. ى. ع. ص. ۷۹۸ ۱۷۵۷۵
۲۰ ط. ه. ۲۷۹ ۱۵۰۷
۲۶ ط. س. م. ۶۱۱ ۲۵۲۹۷
۲۷ ط. س. ۱۲۱ ۵۸۸۳
۲۸ ط. س. م. ۵۸۱ ۲۴۶۹۱
۲۹ ا. ل. م. ۱۶۷۲ ۳۱۱۵۴
۳۰ ا. ل. م. ۱۲۵۴ ۲۵۰۱۴
۳۱ ا. ل. م. ۸۱۷ ۱۶۱۷۷
۳۲ ا. ل. م. ۵۷۰ ۱۱۲۲۷
۳۶ ى. س. ۲۸۵ ۵۲۵۰
۳۸ ص. ۲۹ ۲۶۱۰
۴۰ ح. م. ۴۴۴ ۱۵۷۱۲
۴۱ ح. م. ۳۲۴ ۱۱۴۲۴
۴۲ ح. م. ع. س. ق. ۵۶۲ ۲۸۲۲۴
۴۳ ح. م. ۳۶۸ ۱۳۳۱۲
۴۴ ح. م. ۱۶۶ ۶۱۲۸
۴۵ ح. م. ۲۳۱ ۸۲۴۸
۴۶ ح. م. ۲۶۱ ۹۲۸۸
۵۰ ق ۵۷ ۵۷۰۰
۶۸ ن،ن ۱۳۳ ۶۶۵۰
    ۴۱۳۸۸ ۱۰۴۸۰۹۱
۴۱۳۸۸ + ۱۰۴۸۰۹۱ = ۱۰۸۹۴۷۹ (۱۹ × ۵۷۳۴۱)

Major Parameters of the Quranic Initials (Suras, Verses, Frequency, First Sura, & Last Sura)

Table ۱۱ shows that the sum of numbers of suras and verses where the Quranic Initials are found, plus the initial's frequency of occurrence in that sura, plus the number of the first sura where the initials occur, plus the number of the last sura where the initials occur, produces a total that equals ۴۴۲۳۲, or ۱۹ × ۲۳۴۸. Thus, the distribution of the Quranic Initials in the initialed suras is so intricate that their counts and their placement within suras are intertwined to give a grand total that is a multiple of ۱۹.

It is noteworthy that the initial “N” must be counted as two N's. This reflects the fact that the original Quranic text spells out this initial with ۲ N's.

Table ۱۱: Parameters of the ۱۴ Individual Quranic Initials
Initial Sura, Verse, & (Frequency) of Initial in Each Sura First Sura Last Sura
الف ۲:۱ (۴۵۰۲), ۳:۱ (۲۵۲۱), ۷:۱ (۲۵۲۹), ۱۰:۱ (۱۳۱۹) ۱۱:۱ (۱۳۷۰), ۱۲:۱ (۱۳۰۶), ۱۳:۱ (۶۰۵), ۱۴:۱ (۵۸۵), ۱۵:۱ (۴۹۳), ۲۹:۱ (۷۷۴), ۳۰:۱ (۵۴۴), ۳۱:۱ (۳۴۷), ۳۲:۱ (۲۵۷) ۲ ۳۲
ل ۲:۱ (۳۲۰۲), ۳:۱ (۱۸۹۲), ۷:۱ (۱۵۳۰), ۱۰:۱ (۹۱۳), ۱۱:۱ (۷۹۴), ۱۲:۱ (۸۱۲), ۱۳:۱ (۴۸۰), ۱۴:۱ (۴۵۲), ۱۵:۱ (۳۲۳), ۲۹:۱ (۵۵۴), ۳۰:۱ (۳۹۳), ۳۱:۱ (۲۹۷), ۳۲:۱ (۱۵۵) ۲ ۳۲
م ۲:۱ (۲۱۹۵), ۳:۱ (۱۲۴۹), ۷:۱ (۱۱۶۴), ۱۳:۱ (۲۶۰) ۲۶:۱ (۴۸۴), ۲۸:۱ (۴۶۰), ۲۹:۱ (۳۴۴), ۳۰:۱ (۳۱۷), ۳۱:۱ (۱۷۳), ۳۲:۱ (۱۵۸), ۴۰:۱ (۳۸۰), ۴۱:۱ (۲۷۶), ۴۲:۱ (۳۰۰), ۴۳:۱ (۳۲۴), ۴۴:۱ (۱۵۰), ۴۵:۱ (۲۰۰), ۴۶:۱ (۲۲۵) ۲ ۴۶
ص ۷:۱ (۹۷), ۱۹:۱ (۲۶), ۳۸:۱ (۲۹) ۷ ۳۸
ر ۱۰:۱ (۲۵۷), ۱۱:۱ (۳۲۵), ۱۲:۱ (۲۵۷), ۱۳:۱ (۱۳۷), ۱۴:۱ (۱۶۰), ۱۵:۱ (۹۶) ۱۰ ۱۵
ک ۱۹:۱ (۱۳۷) ۱۹ ۱۹
ه ۱۹:۱ (۱۷۵), ۲۰:۱ (۲۵۱) ۱۹ ۲۰
ی ۱۹:۱ (۳۴۳), ۳۶:۱ (۲۳۷) ۱۹ ۳۶
ع ۱۹:۱ (۱۱۷), ۴۲:۲ (۹۸) ۱۹ ۴۲
ط ۲۰:۱ (۲۸), ۲۶:۱ (۳۳), ۲۷:۱ (۲۷), ۲۸:۱ (۱۹) ۲۰ ۲۸
س ۲۶:۱ (۹۴), ۲۷:۱ (۹۴), ۲۸:۱ (۱۰۲), ۳۶:۱ (۴۸), ۴۲:۲ (۵۴) ۲۶ ۴۲
ح ۴۰:۱ (۶۴), ۴۱:۱ (۴۸), ۴۲:۱ (۵۳), ۴۳:۱ (۴۴) ۴۴:۱ (۱۶), ۴۵:۱ (۳۱), ۴۶:۱ (۳۶) ۴۰ ۴۶
ق ۴۲:۲ (۵۷), ۵۰:۱ (۵۷) ۴۲ ۵۰
ن (نون) ۶۸:۱ (۱۳۳) ۶۸ ۶۸
  ۴۳۴۲۳ ۲۹۵ ۵۱۴
Grand Total = ۴۳۴۲۳ + ۲۹۵ + ۵۱۴ = ۴۴۲۳۲ = ۱۹ × ۲۳۲۸

A special mathematical coding authenticates the number of verses where the Quranic Initials themselves are found. As detailed in Table ۱۱, all Quranic Initials occur in Verse ۱, except in Sura ۴۲ (initials in Verses ۱ and ۲). This fact is supported by the remarkable mathematical phenomenon detailed in Table ۱۲.

Table ۱۲: Mathematical Coding of the Number of Verses with Initials
Sura No. No. of Initials Initialed Verses
۲ ۳ ۱
۳ ۳ ۱
۷ ۴ ۱
۱۰ ۳ ۱
۱۱ ۳ ۱
۱۲ ۳ ۱
۱۳ ۴ ۱
۱۴ ۳ ۱
۱۵ ۳ ۱
۱۹ ۵ ۱
۲۰ ۲ ۱
۲۶ ۳ ۱
۲۷ ۲ ۱
۲۸ ۳ ۱
۲۹ ۳ ۱
۳۰ ۳ ۱
۳۱ ۳ ۱
۳۲ ۳ ۱
۳۶ ۲ ۱
۳۸ ۱ ۱
۴۰ ۲ ۱
۴۱ ۲ ۱
۴۲ ۵ ۲
۴۳ ۲ ۱
۴۴ ۲ ۱
۴۵ ۲ ۱
۴۶ ۲ ۱
۵۰ ۱ ۱
۶۸ ۲ ۱
۸۲۲ ۷۹ ۳۰
۸۲۲ + ۷۹ + ۳۰ = ۹۳۱ (۱۹ × ۴۹)

If we multiply the first two columns of Table ۱۲, instead of adding, we still end up with a Total that is divisible by ۱۹ (see Table ۱۳).

Table ۱۳: Multiplying the First Two Columns of Table ۱۲, Instead of Adding
Sura No.   Number of Initials Number of Initialed Verses
۲ x ۳ ۱
۳ x ۳ ۱
۷ x ۴ ۱
 
۴۲ x ۵ ۲
 
۵۰ x ۱ ۱
۶۸ x ۲ ۱
  ۲۰۲۲   ۳۰
۲۰۲۲ + ۳۰ = ۲۰۵۲ (۱۹ × ۱۰۸)

Obviously, it is crucial to have two different initialed verses in Sura ۴۲ in order to conform with the Quran's mathematical code. The fact that Verse ۱ of Sura ۴۲ consists of the two Quranic Initials “ح. م.” and the second verse consists of the three Initials “ `A.S.Q.” has perplexed Muslim scholars and orientalists for ۱۴ centuries.

By the end of this ضميمه, the read-er will see that every element of the Quran is mathematically authenticated. The elements we are dealing with now are “the number of Quranic Initials in each initialed sura” and “the number of verses that contain Quranic Initials.” Tables ۱۱ through ۱۳ have dealt with these two elements.

Additional mathematical authentication is shown in Tables ۱۴ and ۱۵. In Table ۱۴, we have the numbers of all initialed suras added to the number of verses in each sura, plus the number of verses containing initials, plus the gematrical values of those initials. The Grand Total is ۷۰۳۰, or ۱۹ × ۳۷۰.

Table ۱۴: Mathematical Properties of the Initialed Suras
Sura Number Number of Verses Number Of Initialed Verses Gematrical Value of the Initials TOTAL
۲ ۲۸۶ ۱ ۷۱ ۳۶۰
۳ ۲۰۰ ۱ ۷۱ ۲۷۵
۷ ۲۰۶ ۱ ۱۶۱ ۳۷۵
۱۰ ۱۰۹ ۱ ۲۳۱ ۳۵۱
۱۱ ۱۲۳ ۱ ۲۳۱ ۳۶۶
۱۲ ۱۱۱ ۱ ۲۳۱ ۳۵۵
۱۳ ۴۳ ۱ ۲۷۱ ۳۲۸
۱۴ ۵۲ ۱ ۲۳۱ ۲۹۸
۱۵ ۹۹ ۱ ۲۳۱ ۳۴۶
۱۹ ۹۸ ۱ ۱۹۵ ۳۱۳
۲۰ ۱۳۵ ۱ ۱۴ ۱۷۰
۲۶ ۲۲۷ ۱ ۱۰۹ ۳۶۳
۲۷ ۹۳ ۱ ۶۹ ۱۹۰
۲۸ ۸۸ ۱ ۱۰۹ ۲۲۶
۲۹ ۶۹ ۱ ۷۱ ۱۷۰
۳۰ ۶۰ ۱ ۷۱ ۱۶۲
۳۱ ۳۴ ۱ ۷۱ ۱۳۷
۳۲ ۳۰ ۱ ۷۱ ۱۳۴
۳۶ ۸۳ ۱ ۷۰ ۱۹۰
۳۸ ۸۸ ۱ ۹۰ ۲۱۷
۴۰ ۸۵ ۱ ۴۸ ۱۷۴
۴۱ ۵۴ ۱ ۴۸ ۱۴۴
۴۲ ۵۳ ۲ ۲۷۸ ۳۷۵
۴۳ ۸۹ ۱ ۴۸ ۱۸۱
۴۴ ۵۹ ۱ ۴۸ ۱۵۲
۴۵ ۳۷ ۱ ۴۸ ۱۳۱
۴۶ ۳۵ ۱ ۴۸ ۱۳۰
۵۰ ۴۵ ۱ ۱۰۰ ۱۹۶
۶۸ ۵۲ ۱ ۵۰ + ۵۰ ۲۲۱
۸۲۲ + ۲۷۴۳ + ۳۰ + ۳۴۳۵ = ۷۰۳۰
        (۱۹ × ۳۷۰)

Remarkably, if we multiply the first two columns of Table ۱۴, instead of adding them, we still get a Grand Total that is divisible by ۱۹ (Table ۱۵).

Table ۱۵: Multiplying the First ۲ Columns of Table ۱۴, Instead of Adding Them
Sura Number   Number of Verses   Number of Initialed Verses   Gematrical Value of the Initials TOTAL
۲ x ۲۸۶ + ۱ + ۷۱ = ۶۴۴
۳ x ۲۰۰ + ۱ + ۷۱ = ۶۷۲
۷ x ۲۰۶ + ۱ + ۱۶۱ = ۱۶۰۴
     
۵۰ x ۴۵ + ۱ + ۱۰۰ = ۲۳۵۱
۶۸ x ۵۲ + ۱ + (۵۰ + ۵۰) = ۳۶۳۷
  ۶۰۰۷۱   + ۳۰ + ۳۴۳۵ = ۶۳۵۳۶
              (۱۹ × ۳۳۴۴)

The number of verses per sura, and the numbers assigned to each verse are among the basic elements of the Quran. Not only are these elements authenticated mathematically, but both initialed and un-initialed suras are independently coded. Since we are now dealing with the initialed suras, Table ۱۶ presents the numbers assigned to these suras, added to the numbers of verses in each sura, plus the sum of verse numbers (۱ + ۲ + ۳ + ... + n). The Grand total is ۱۹۰۱۳۳, or ۱۹ × ۱۰۰۰۷.

Table ۱۶: Mathematical Structuring of the Verses of Initialed Suras
Sura No. No. of Verses Sum of Verse #s Total
۲ ۲۸۶ ۴۱۰۴۱ ۴۱۳۲۹
۳ ۲۰۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۳۰۳
۷ ۲۰۶ ۲۱۳۲۱ ۲۱۵۳۴
۵۰ ۴۵ ۱۰۳۵ ۱۱۳۰
۶۸ ۵۲ ۱۳۷۸ ۱۴۹۸
۸۲۲ ۲۷۴۳ ۱۸۶۵۶۸ ۱۹۰۱۳۳
      (۱۹ × ۱۰۰۰۷)

By adding the number of every sura to the number of the next sura, and accumulating the sums of sura numbers as we continue this process to the end of the Quran, we will have a value that corresponds to each sura. Thus, Sura ۱ will have a corresponding value of ۱, Sura ۲ will have a value of ۱ + ۲ = ۳, Sura ۳ will have a value of ۳ + ۳ = ۶, Sura ۴ will have a value of ۶+۴ = ۱۰, and so on to the end of the Quran. The total values for the initialed and the un-initialed suras are independently divisible by ۱۹. The values for the initialed suras are shown in Table ۱۷.

Table ۱۷: Values Obtained by Successive Addition of Sura Numbers.
Sura No. Calculated Value
۲ ۳
۳ ۶
۷ ۲۸
۱۰ ۵۵
۱۱ ۶۶
۱۲ ۷۸
۱۳ ۹۱
۱۴ ۱۰۵
۱۵ ۱۲۰
۱۹ ۱۹۰
۲۰ ۲۱۰
۴۴ ۹۹۰
۴۵ ۱۰۳۵
۴۶ ۱۰۸۱
۵۰ ۱۲۷۵
۶۸ ۲۳۴۶
  ۱۵۶۷۵
  (۱۹ × ۸۲۵)

The values calculated for the un-initialed suras add up to a total of ۲۳۷۷۸۵, which is also a multiple of ۱۹ (۲۳۷۷۸۵ = ۱۹ × ۱۲۵۱۵).

Mathematical Coding of Special Words The Word “God” (Allah)

[ ۱ ] As shown earlier the word “God” occurs in the Quran ۲۶۹۸ times, ۱۹ × ۱۴۲.

[ ۲ ] The numbers of verses where the word “God” occurs add up to ۱۱۸۱۲۳, also a multiple of ۱۹ (۱۱۸۱۲۳ = ۱۹ × ۶۲۱۷).

Those who still claim that Muhammad was the author of the Quran are totally illogicalThese simple phenomena gave us many difficulties while simply counting the word “God.” We were a group of workers, equipped with computers, and all of us college graduates. Yet, we made several errors in counting, calculating, or simply writing the counts of the word “God.” Those who still claim that Muhammad was the author of the Quran are totally illogical; he never went to college, and he did not have a computer.

[ ۳ ] From the first Quranic Initials (ا. ل. م. ۲:۱) to the last initial (N. ۶۸:۱), there are ۲۶۴۱, ۱۹ × ۱۳۹, occurrences of the word “God.”

[ ۴ ] The word “God” occurs ۵۷ times in the section outside the Initials (Table ۱۸).

[ ۵ ] By adding the numbers of the suras and verses where these ۵۷ occurrences of the word “God” are found, we get a total of ۲۴۳۲, or ۱۹ × ۱۲۸. See Table ۱۸.

Table ۱۸: Occurrence of the Word "God" outside the Initialed Section
Number of Sura Numbers of Verses Number of Occurrences
۱ ۱, ۲ ۲
۶۹ ۳۳ ۱
۷۰ ۳ ۱
۷۱ ۳, ۴, ۱۳, ۱۵, ۱۷, ۱۹, ۲۵ ۷
۷۲ ۴, ۵, ۷, ۱۲, ۱۸, ۱۹, ۲۲, ۲۳ ۱۰
۷۳ ۲۰ ۷
۷۴ ۳۱, ۵۶ ۳
۷۶ ۶, ۹, ۱۱, ۳۰ ۵
۷۹ ۲۵ ۱
۸۱ ۲۹ ۱
۸۲ ۱۹ ۱
۸۴ ۲۳ ۱
۸۵ ۸, ۹, ۲۰ ۳
۸۷ ۷ ۱
۸۸ ۲۴ ۱
۹۱ ۱۳ ۲
۹۵ ۸ ۱
۹۶ ۱۴ ۱
۹۸ ۲, ۵, ۸ ۳
۱۰۴ ۶ ۱
۱۱۰ ۱, ۲ ۲
۱۱۲ ۱, ۲ ۲
۱۷۹۸ ۶۳۴ ۵۷
    (۱۹ × ۳)
Sum of numbers of the suras & verses = ۱۷۹۸ + ۶۳۴ = ۲۴۳۲ = ۱۹ × ۱۲۸
Total occurence of the word "God" outside the initialed section = ۵۷ (۱۹ × ۳).

[ ۶ ] The word “God” occurs in ۸۵ suras. If we add the number of each sura to the number of verses between the first and last occurrences of the word “God,” both verses inclusive, the Grand Total comes to ۸۱۷۰ or ۱۹ × ۴۳۰. An abbreviated representation of the data is shown in Table ۱۹.

[ ۷ ] The Quran's dominant message is that there is only “One God.” The word “One,” in Arabic “Wahed“ occurs in the Quran ۲۵ times. Six of these occurrences refer to other than God (one kind of food, one door, etc.). The other ۱۹ occurrences refer to God. These data are found in the classic reference INDEX TO THE WORDS OF QURAN.

The crucial importance of the word "ONE" as the Quran's basic message is manifested in the fact that the Quran's common denominator ۱۹, happens to be the gematrical value of the word "ONE."

Table ۱۹: All Suras in Which the Word "God" (Allah) Is Mentioned
  Sura No. First Verse Last Verse # Verses From First to Last
۱ ۱ ۱ ۲ ۲
۲ ۲ ۷ ۲۸۶ ۲۸۰
۳ ۳ ۲ ۲۰۰ ۱۹۹
۸۳ ۱۰۴ ۶ ۱
۸۴ ۱۱۰ ۱ ۲ ۲
۸۵ ۱۱۲ ۱ ۲ ۲
  ۳۹۱۰     ۴۲۶۰
۳۹۱۰ + ۴۲۶۰ = ۸۱۷۰ = ۱۹ × ۴۳۰
These mathematical properties cover all occurrences of the word “God.”

WHY ۱۹!

As pointed out later in this ضميمه, all God's scriptures, not only the Quran, were mathematically coded with the number “۱۹.” Even the universe at large bears this divine mark. The number ۱۹ can be looked upon as the Almighty Creator's signature on everything He created (see ضميمه ۳۸). The number “۱۹” possesses unique mathematical properties beyond the scope of this ضميمه. For example:

 • [ ۱ ] It is a prime number.
 • [ ۲ ] It encompasses the first numeral (۱) and the last numeral (۹), as if to proclaim God's attribute in ۵۷:۳ as the “Alpha and the Omega.”
 • [ ۳ ] It looks the same in all languages of the world. Both components, ۱ and ۹, are the only numerals that look the same in all languages.
 • [ ۴ ] It possesses many peculiar mathematical properties. For example, ۱۹ is the sum of the first powers of ۹ and ۱۰, and the difference between the second powers of ۹ and ۱۰.

We now understand that the universal coding of God's creations with the number ۱۹ rests in the fact that it is the gematrical value of the word “ONE” in all the scriptural languages — Aramaic, Hebrew, and Arabic.

The number ۱۹, therefore, proclaims the First Commandment in all the scriptures: that there is only ONE God.

As shown in Table ۷, the Aramaic, Hebrew, and Arabic alphabets used to double as numerals in accordance with a universally established system. The Hebrew word for “ONE” is “VAHD” (pronounced V-AHAD). In Arabic, the word for “ONE” is “WAHD” (pronounced WAAHED). See Table ۲۰.

The Lord our God is ONE!
Therefore, you shall worship the Lord your God
with all your heart, with all your soul,
with all your mind, and with all your strength.

- Deuteronomy, ۶: ۴ - ۵
- Mark, ۱۲: ۲۹
- Quran, ۲: ۱۶۳, ۱۷: ۲۲ - ۲۳

Table ۲۰: Why "۱۹!"
Hebrew Arabic Value
V W ۶
A A ۱
H H ۸
D D ۴
۱۹

The Word “Quran”

The word “Quran” occurs in the Quran ۵۸ times, with one of them, in ۱۰:۱۵, referring to “another Quran.” This particular occurrence, therefore, must be excluded. Thus, the frequency of occurrence of “this Quran” in the Quran is ۵۷, or ۱۹ × ۳.

Two other grammatical forms of the word “Quran” occur in ۱۲ verses. These include the word “Quranun” and the word “Quranahu.” One of these occurrences, in ۱۳:۳۱ refers to “another Quran” that cause the mountains to crumble. Another occurrence, in ۴۱:۴۴, refers to “a non-Arabic Quran.” These two occurrences, therefore, are excluded. Table ۲۱ shows a list of the suras and verses where the word “Quran,” in all its grammatical forms, occurs.

Table ۲۱: Suras and Verses Where "Quran" Occurs
Sura Verse
۲ ۱۸۵
۴ ۸۲
۵ ۱۰۱
۶ ۱۹
۷ ۲۰۴
۹ ۱۱۱
۱۰ ۳۷
۶۱
۱۲ ۲
۳
۱۵ ۱
۸۷
۹۱
۱۶ ۹۸
۱۷ ۹
۴۱
۴۵
۴۶
۶۰
۷۸
۸۲
۸۸
۸۹
۱۰۶
۱۸ ۵۴
۲۰ ۲
۱۱۳
۱۱۴
۲۵ ۳۰
۳۲
۲۷ ۱
۶
۷۶
۹۲
۲۸ ۸۵
Sura Verse
۳۰ ۵۸
۳۴ ۳۱
۳۶ ۲
۶۹
۳۸ ۱
۳۹ ۲۷
۲۸
۴۱ ۳
۲۶
۴۲ ۷
۴۳ ۳
۳۱
۴۶ ۲۹
۴۷ ۲۴
۵۰ ۱
۴۵
۵۴ ۱۷
۲۲
۳۲
۴۰
۵۵ ۲
۵۶ ۷۷
۵۹ ۲۱
۷۲ ۱
۷۳ ۴
۲۰
۷۵ ۱۷
۱۸
۷۶ ۲۳
۸۴ ۲۱
۸۵ ۲۱
۱۳۵۶ ۳۰۵۲
۱۳۵۶ + ۳۰۵۲ = ۴۴۰۸ or (۱۹ × ۲۳۲)

A STRONG FOUNDATION

The Quran's first verse, “In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful,” known as Basmalah, consists of ۱۹ Arabic letters. Its constituent words occur in the Quran consistently in multiples of ۱۹.

The first word "Ism" (Name) occurs ۱۹ times.
The second word "Allah" (God) occurs ۲۶۹۸ times (۱۹×۱۴۲).
The third word "Al-Rahman" (Most Gracious) ۵۷ times, ۱۹×۳.
The fourth word "Al-Raheem" (Most Merciful) ۱۱۴ times, ۱۹×۶.

Professor Cesar Majul looked at the gematrical value of more than ۴۰۰ attributes of God, and found only four names whose gematrical values are multiples of ۱۹:

Divine Name Gematrical Value
۱. "Waahed" (One) ۱۹
۲. "Zul Fadl Al-`Azim" (Possessor of Infinite Grace) ۲۶۹۸
۳. "Majid" (Glorious) ۵۷
۴. "Jaami`" (Summoner) ۱۱۴

As noted above, the only Divine Names whose gematrical values are divisible by ۱۹ correspond exactly to the frequencies of occurrence of the Basmalah's four words. The figure below illustrates this remarkable phenomenon:

Names of God

The four words of Basmalah are shown on the left side, and the only four divine names whose gematrical values are divisible by ۱۹ are on the right side. The numbers in the middle are the frequencies of occurrence of the words of Basmalah, and, at the same time, the gematrical values of the four divine names.

The Five Pillars of Islam

Although the Quran provides numerous important commandments governing all aspects of our lives (see for example ۱۷:۲۲-۳۸), five basic “pillars” have been traditionally emphasized. They are:

 1. Shahaadah: Bearing witness that there is no other god besides God.
 2. Salat: Observing five daily Contact Prayers.
 3. Seyaam: Fasting during the ninth month of the Islamic calendar (Ramadan).
 4. Zakat: Giving away ۲.۵% of one's net income as a charity to specified people.
 5. Hajj: Pilgrimage to Mecca once in a lifetime for those who can afford it.

Like everything else in the Quran, these are mathematically structured.

۱. One God (Shahaadah)

As mentioned earlier, the word “ONE” that refers to God occurs in the Quran ۱۹ times. The reference to God “ALONE” occurs ۵ times, and the sum of the sura and verse numbers where we find these five occurrences is ۳۶۱, ۱۹ × ۱۹.

The “First Pillar of Islam” is stated in ۳:۱۸ as “LAA ELAAHA ELLA HOO” (There is no other god besides Him). This most important expression occurs in ۱۹ suras. The first occurrence is in ۲:۱۶۳, and the last occurrence is in ۷۳:۹. Table ۲۲ shows that the total of sura numbers, plus the number of verses between the first and last occurrences, plus the sum of these verse numbers is ۳۱۶۵۰۲, or ۱۹ × ۱۶۶۵۸.

Table ۲۲: All Suras and Verses from First Occurrence of LAA ELAAHA ELLA HOO to the Last Occurrence
Sura No. No. of Verses Sum of Verse #s Total
۲ ۱۲۳ ۲۷۶۷۵ ۲۷۸۰۰
۳ ۲۰۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۳۰۳
۹ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۸۲۶۴
۷۲ ۲۸ ۴۰۶ ۵۰۶
۷۳ ۹ ۴۵ ۱۲۷
۲۷۰۰ ۵۳۱۲ ۳۰۸۴۹۰ ۳۱۶۵۰۲
      (۱۹ × ۱۶۶۵۸)

Also, by adding the numbers of the ۱۹ suras where LAA ELAAHA ELLA HOO occurs, plus the verse numbers where this crucial expression is found, plus the total number of occurrences (۲۹), the Grand Total comes to ۲۱۲۸, or ۱۹ × ۱۱۲. The details are shown in Table ۲۳.

Table ۲۳: List of All Occurrences of the Crucial Phrase: "LAA ELAAHA ELLA HOO" (There is no other god besides Him)
No. Sura No. Verses with Shahadah Frequency of Shahadah
۱. ۲ ۱۶۳, ۲۵۵ ۲
۲. ۳ ۲, ۶, ۱۸, ۱۸ ۴
۳. ۴ ۸۷ ۱
۴. ۶ ۱۰۲, ۱۰۶ ۲
۵. ۷ ۱۵۸ ۱
۶. ۹ ۳۱ ۱
۷. ۱۱ ۱۴ ۱
۸. ۱۳ ۳۰ ۱
۹. ۲۰ ۸, ۹۸ ۲
۱۰. ۲۳ ۱۱۶ ۱
۱۱. ۲۷ ۲۶ ۱
۱۲. ۲۸ ۷۰, ۸۸ ۲
۱۳. ۳۵ ۳ ۱
۱۴. ۳۹ ۶ ۱
۱۵. ۴۰ ۳, ۶۲, ۶۵ ۳
۱۶. ۴۴ ۸ ۱
۱۷. ۵۹ ۲۲, ۲۳ ۲
۱۸. ۶۴ ۱۳ ۱
۱۹. ۷۳ ۹ ۱
۵۰۷ ۱۵۹۲ ۲۹
۵۰۷ + ۱۵۹۲ + ۲۹ = ۲۱۲۸ = ۱۹ × ۱۱۲

۲. The Contact Prayers “Salat“

The word “Salat “ occurs in the Quran ۶۷ times, and when we add the numbers of suras and verses of these ۶۷ occurrences, the total comes to ۴۶۷۴, or ۱۹ × ۲۴۶ (see INDEX OF THE QURAN).

۳. Fasting (Seyaam)

The commandment to fast is mentioned in ۲:۱۸۳, ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۸۷, ۱۹۶; ۴:۹۲; ۵:۸۹, ۹۵; ۳۳:۳۵, ۳۵; & ۵۸:۴. The total of these numbers is ۱۳۸۷, or ۱۹ × ۷۳. It is noteworthy that ۳۳:۳۵ mentions fasting twice, one for the believing men, and the other for the believing women.

۴. The Obligatory Charity (Zakat) & ۵. Hajj Pilgrimage to Mecca

While the first three “Pillars of Islam” are obligatory upon all Muslim men and women, the Zakat and Hajj are decreed only for those who can afford them. This explains the interesting mathematical phenomenon associated with Zakat and Hajj.

The Zakat charity is mentioned in ۲:۴۳, ۸۳, ۱۱۰, ۱۷۷, ۲۷۷; ۴:۷۷, ۱۶۲; ۵:۱۲, ۵۵, ۷:۱۵۶; ۹:۵, ۱۱, ۱۸, ۷۱; ۱۸:۸۱; ۱۹:۱۳, ۳۱, ۵۵; ۲۱:۷۳; ۲۲:۴۱, ۷۸; ۲۳:۴; ۲۴:۳۷, ۵۶; ۲۷:۳; ۳۰:۳۹; ۳۱:۴; ۳۳:۳۳; ۴۱:۷; ۵۸:۱۳; ۷۳:۲۰; and ۹۸:۵. These numbers add up to ۲۳۹۵. This total does not quite make it as a multiple of ۱۹; it is up by ۱.

The Hajj Pilgrimage occurs in ۲:۱۸۹, ۱۹۶, ۱۹۷; ۹:۳; and ۲۲:۲۷. These numbers add up to ۶۴۵, and this total does not quite make it as a multiple of ۱۹; it is down by ۱.

Thus, Zakat and Hajj, together, give a total of ۲۳۹۵+۶۴۵ = ۳۰۴۰ = ۱۹ × ۱۶۰.

THE QURAN'S MATHEMATICAL STRUCTURE

The Quran's suras, verses, words, and letters are not only mathematically composed, but also arranged into a superhuman structure that is purely mathematical, i.e., the literary content has nothing to do with such an arrangement.

Since the physical construction of the Quran is purely mathematical, it would be expected that the numbers mentioned in the Quran must conform with the Quran's ۱۹-based code.

A total of ۳۰ unique numbers are mentioned throughout the Quran, and the sum of all these numbers is ۱۶۲۱۴۶, a multiple of ۱۹ (۱۶۲۱۴۶ = ۱۹ × ۸۵۳۴). Table ۲۴ lists all the numbers mentioned in the Quran, without the repetitions.

The numbers which are mentioned only once in the Quran are: ۱۱, ۱۹, ۲۰, ۵۰, ۶۰, ۸۰, ۹۹, ۳۰۰, ۲۰۰۰, ۳۰۰۰, ۵۰۰۰, ۵۰۰۰۰, and ۱۰۰۰۰۰. All the numbers mentioned in the Quran, with repetitions, occur ۲۸۵ times, and this number is a multiple of ۱۹; ۲۸۵ = ۱۹ × ۱۵.

Table ۲۴: All the Quranic Numbers
Number Location Example
۱ ۲:۱۶۳
۲ ۴:۱۱
۳ ۴:۱۷۱
۴ ۹:۲
۵ ۱۸:۲۲
۶ ۲۵:۵۹
۷ ۴۱:۱۲
۸ ۶۹:۱۷
۹ ۲۷:۴۸
۱۰ ۲:۱۹۶
۱۱ ۱۲:۴
۱۲ ۹:۳۶
۱۹ ۷۴:۳۰
۲۰ ۸:۶۵
۳۰ ۷:۱۴۲
۴۰ ۷:۱۴۲
۵۰ ۲۹:۱۴
۶۰ ۵۸:۴
۷۰ ۹:۸۰
۸۰ ۲۴:۴
۹۹ ۳۸:۲۳
۱۰۰ ۲:۲۵۹
۲۰۰ ۸:۶۵
۳۰۰ ۱۸:۲۵
۱۰۰۰ ۲:۹۶
۲۰۰۰ ۸:۶۶
۳۰۰۰ ۳:۱۲۴
۵۰۰۰ ۳:۱۲۵
۵۰۰۰۰ ۷۰:۴
۱۰۰۰۰۰ ۳۷:۱۴۷
۱۶۲۱۴۶ (۱۹ × ۸۵۳۴)

The Numbers of Suras and Verses

The numbering system of the Quran's suras and verses has been perfectly preserved. Only a few unauthorized and easily detectable printings deviate from the standard system that is divinely guarded.

When we add the numbers of all suras, plus the number of verses in every sura, plus the sum of verse numbers, the Grand total for the whole Quran comes to ۳۴۶۱۹۹, ۱۹ × ۱۹ × ۹۵۹. Table ۲۵ is an abbreviated presentation of these data. Thus, the slightest alteration of a single sura or verse would have destroyed this system. As shown in Table ۱۶, if we consider only the ۲۹ initialed suras, these same data produce a Grand Total which is also a multiple of ۱۹. It follows that the data for the un-initialed suras are also divisible by ۱۹. Table ۲۶ is an abbreviated presentation of the same data related to the ۸۵ un-initialed suras.

Table ۲۵: Mathematical Coding of the Sura and Verse Numbers.
Sura No. No.of Verses Sum of Verse #s TOTAL
۱ ۷ ۲۸ ۳۶
۲ ۲۸۶ ۴۱۰۴۱ ۴۱۳۲۹
۹ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۸۲۶۴
۱۱۳ ۵ ۱۵ ۱۳۳
۱۱۴ ۶ ۲۱ ۱۴۱
۶۵۵۵ ۶۲۳۴ ۳۳۳۴۱۰ ۳۴۶۱۹۹
      (۱۹ × ۱۹ × ۹۵۹)
Table ۲۶: Mathematical Coding of the ۸۵ Un-initialed Suras
Sura No. No.of Verses Sum of Verse #s TOTAL
۱ ۷ ۲۸ ۳۶
۴ ۱۷۶ ۱۵۵۷۶ ۱۵۷۵۶
۹ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۸۲۶۴
۱۱۳ ۵ ۱۵ ۱۳۳
۱۱۴ ۶ ۲۱ ۱۴۱
۵۷۳۳ ۳۴۹۱ ۱۴۶۸۴۲ ۱۵۶۰۶۶
      (۱۹ × ۸۲۱۴)

Superhuman Numerical Combinations

Let us write down the number of each verse in the Quran, preceded for each sura by the number of verses in that sura. Thus, Sura ۱, which consists of seven verses, will be represented by the number ۷ ۱۲۳۴۵۶۷. What we are doing here is forming long numbers by writing the numbers of verses next to each other. To find the number representing Sura ۲, you write down the number of verses in this sura, ۲۸۶, followed by the number of every verse, written next to each other. Thus, the number representing Sura ۲ will look like this: ۲۸۶ ۱۲۳۴۵.....۲۸۴۲۸۵۲۸۶. The two numbers representing the first two suras are:

۷ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ & ۲۸۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶.

Putting these two numbers together to form one number representing the first two suras, we get this number:

۷ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۲۸۶ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶.

This process is continued until every verse in the Quran is written down, thus forming one very long number encompassing the number of every verse in the Quran. The number representing the whole Quran is a multiple of ۱۹ & consists of ۱۲۶۹۲ digits, which is also a multiple of ۱۹.

۷ ۱۲۳۴۵۶۷ ۲۸۶ ۱۲۳۴۵...۲۸۶ ...۵ ۱۲۳۴۵ ۶ ۱۲۳۴۵۶
FIRST No: This very long number consists of ۱۲۶۹۲ digits (۱۹×۶۶۸) and includes every verse in the Quran. The number of verses in each sura precedes its verses. A special computer program that divides very long numbers has shown that this long number is a multiple of ۱۹.

Instead of putting the total number of verses in every sura ahead of the sura, let us put it at the end of every sura. Thus, the number representing Sura ۱ will look like this: ۱۲۳۴۵۶۷ ۷, instead of ۷ ۱۲۳۴۵۶۷. The number representing Sura ۲ will look like this: ۱۲۳۴۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۶ instead of ۲۸۶ ۱۲۳۴۵.....۲۸۴۲۸۵۲۸۶. The numbers representing the first two suras will look like this:

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷ & ۱ ۲ ۳ ۴ ۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۶.

Putting these two numbers together to form a longer number representing the first two suras, we get a number that looks like this:

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۷ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۶.

Since we are putting the total number of verses per sura at the end of each sura, we must put the total number of numbered verses (۶۲۳۴) at the end of the Quran. The last numbers, therefore, represent the last sura (۱۲۳۴۵۶ ۶), followed by the total number of numbered verses in the Quran (۶۲۳۴):

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۶ & ۶۲۳۴ >>>>>> ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۶ ۶۲۳۴.

Putting together all the verses of all the suras, produces a long number that consists of ۱۲۶۹۶ digits, and is a multiple of ۱۹.

۱۲۳۴۵۶۷ ۷ ۱۲۳۴۵...۲۸۶ ۲۸۶ ۱۲۳۴۵...۱۲۳۴۵۶ ۶ ۶۲۳۴
SECOND No: The number of every verse in every sura is followed by the number of verses per sura. The last ۱۱ digits shown here are the ۶ verses of the last sura, followed by its number of verses (۶), followed by the total number of numbered verses in the Quran (۶۲۳۴). The complete, very long number, is a multiple of ۱۹.

Now let us include the number of every sura.

Write down the number of every verse in every sura, followed by the number of the sura, followed by the number of verses in the sura. Thus, the number representing Sura ۱ looks like this: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۱ ۷. The number representing Sura ۲ looks like this: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ .....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲ ۲۸۶. The number representing the last sura (No. ۱۱۴) looks like this: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۱۴ ۶. Again, the total number of numbered verses (۶۲۳۴) is added at the end. This number, representing the whole Quran, is a multiple of ۱۹; it looks like this:

۱۲۳۴۵۶۷ ۱ ۷ ۱۲۳۴۵...۲۸۶ ۲ ۲۸۶ ...۱۲۳۴۵۶ ۱۱۴ ۶ ۶۲۳۴
THIRD No: The number of every verse, followed by the sura number, then the number of verses in the sura. The total number of numbered verses is added at the end. The long number (۱۲۹۳۰ digits) is a multiple of ۱۹.

Instead of putting the total number of verses in every sura after the sura, let us now put it ahead of the sura. Thus, the number representing Sura ۱ looks like this: ۷ ۱۲۳۴۵۶۷ ۱, instead of ۱۲۳۴۵۶۷ ۱ ۷, and the number representing Sura ۲ looks like this: ۲۸۶ ۱۲۳۴۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲, instead of ۱۲۳۴۵.....۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲ ۲۸۶. This very long number representing the whole Quran is a multiple of ۱۹.

۷ ۱۲۳۴۵۶۷ ۱ ۲۸۶ ۱۲۳۴۵...۲۸۶ ۲...۶ ۱۲۳۴۵۶ ۱۱۴ ۶۲۳۴
FOURTH No: The total number of verses in each sura is followed by the number of every verse, then the sura number. The last ۱۴ digits shown above are the number of verses in the last sura (۶), followed by the numbers of the six verses (۱۲۳۴۵۶), followed by the number of the sura (۱۱۴), then the total number of numbered verses in the Quran.

The very long number (consisting of ۱۲۹۳۰ digits) is a multiple of ۱۹.

Now, let us write down the number of every verse in every sura, followed by the sum of verse numbers for every sura. Sura ۱ consists of ۷ verses, and the sum of verse numbers is ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ + ۷ = ۲۸. Thus, the number representing Sura ۱ looks like this: ۱۲۳۴۵۶۷ ۲۸.

The sum of verse numbers for Sura ۲ is ۴۱۰۴۱ (۱ + ۲ + ۳ + ... + ۲۸۶). Thus, the number representing Sura ۲ looks like this: ۱۲۳۴۵...۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۴۱۰۴۱.

The number representing the last sura, which consists of ۶ verses, looks like this: ۱۲۳۴۵۶ ۲۱, since ۱ + ۲ + ۳ + ۴ + ۵ + ۶ = ۲۱.

The complete number, representing the whole Quran, consists of ۱۲۸۳۶ digits and is a multiple of ۱۹. It looks like this:

۱۲۳۴۵۶۷ ۲۸ ۱۲۳۴۵...۲۸۴۲۸۵۲۸۶ ۴۱۰۴۱...۱۲۳۴۵۶ ۲۱
FIFTH No: The number of every verse in every sura is followed by the sum of verse numbers. The long number consists of ۱۲۸۳۶ digits, and is a multiple of ۱۹.

Remarkably, if we take the “Fifth No.” shown above and reverse the order of verse numbers and sum of verse numbers, i.e., move the sum of verse numbers, and put it ahead of the sura, the resulting long number is still a multiple of ۱۹.

۲۸ ۱۲۳۴۵۶۷ ۴۱۰۴۱ ۱۲۳۴۵....۲۸۵۲۸۶.....۲۱ ۱۲۳۴۵۶
SIXTH No: Placing the sum of verse numbers ahead of each sura, instead of after it, produces a long number (۱۲۸۳۶ digits) that is also a multiple of ۱۹.

Even writing the suras backward, i.e., reversing the order of suras by starting with the last sura and ending with the first sura, and placing the sum of verse numbers after the verses of each sura, the product is still a multiple of ۱۹.

۱۲۳۴۵۶ ۲۱ ۱۲۳۴۵ ۱۵..۱۲۳۴۵..۲۸۶ ۴۱۰۴۱ ۱۲۳۴۵۶۷ ۲۸
SEVENTH No: Reversing the order of suras — starting from the last sura and ending with the first sura — and writing down the number of every verse, with the sum of verse numbers for every sura after its verses, the product is a long number consisting of ۱۲۸۳۶ digits. This long number is a multiple of ۱۹.

Write the sum of verse numbers for the whole Quran (۳۳۳۴۱۰), followed by the total number of numbered verses in the Quran (۶۲۳۴), then the number of suras (۱۱۴). Every sura is then represented by its number followed by its number of verses. The numbers representing Suras ۱ and ۲ are ۱ ۷ and ۲ ۲۸۶. The complete number, covering all suras of the Quran, consists of ۴۷۴ digits, and is a multiple of ۱۹ — it looks like this:

۳۳۳۴۱۰ ۶۲۳۴ ۱۱۴ ۱ ۷ ۲ ۲۸۶ ۳ ۲۰۰..۱۱۳ ۵ ۱۱۴ ۶
EIGHTH No: The Grand Sum of verse numbers (۳۳۳۴۱۰) is followed by the total number of numbered verses (۶۲۳۴), the number of suras (۱۱۴), then the sura numbers and numbers of verses of every sura.

Now let us reverse the order of sura number and its number of verses as presented in the “Eighth No.” Thus, the numbers representing the first two suras look like this: ۷ ۱ & ۲۸۶ ۲, instead of ۱ ۷ & ۲ ۲۸۶. The complete number also consists of ۴۷۴ digits and is still a multiple of ۱۹. It looks like this:

۳۳۳۴۱۰ ۶۲۳۴ ۱۱۴ ۷ ۱ ۲۸۶ ۲ ۲۰۰ ۳...۵ ۱۱۳ ۶ ۱۱۴
NINTH No: Reversing the sequence of sura number and number of verses still gives us a long number that is a multiple of ۱۹.

If we write down the sum of verse numbers for Sura ۱ (۲۸), followed by the sum of verse numbers for Sura ۲ (۴۱۰۴۱), and so on to the end of the Quran, and placing the Grand Sum of verse numbers (۳۳۳۴۱۰) at the end, the resulting long number (Tenth No.) consists of ۳۷۷ digits, and is a multiple of ۱۹.

۲۸ ۴۱۰۴۱ ۲۰۱۰۰ ..... ۱۵ ۲۱ ۳۳۳۴۱۰
TENTH No: The sums of verse numbers for every sura in the Quran, are written next to each other, followed at the end by the Grand Sum of verse numbers (۳۳۳۴۱۰). This long number (۳۷۷ digits) is a multiple of ۱۹.

If we write down the number of suras in the Quran (۱۱۴), followed by the total number of numbered verses (۶۲۳۴), followed by the number of every sura and its sum of verse numbers, the final long number (۶۱۲ digits) is a multiple of ۱۹.

۱۱۴ ۶۲۳۴ ۱ ۲۸ ۲ ۴۱۰۴۱ ۳ ۲۰۱۰۰...۱۱۳ ۱۵ ۱۱۴ ۲۱
ELEVENTH No: The number of suras, followed by the total number of numbered verses, then the number of every sura and its sum of verse numbers, produce this long number (۶۱۲ digits) that is a multiple of ۱۹.

Lest anyone may think that any Quranic parameter is left un-guarded with this awesome mathematical code, let us look at more parameters.

If we write down the number of suras (۱۱۴), followed by the total number of numbered verses, followed by the Grand Sum of verse numbers in the whole Quran (۳۳۳۴۱۰), followed by the numbers of every sura and its verses, we end up with a very long number (۱۲۷۱۲ digits) that is a multiple of ۱۹.

۱۱۴ ۶۲۳۴ ۳۳۳۴۱۰ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷...۱۱۴ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
TWELFTH NUMBER

If we write down the numbers of verses in every sura next to each other, we end up with a ۲۳۵-digit number that is a multiple of ۱۹. To do this, write down the total number of numbered verses in the Quran (۶۲۳۴), followed by the number of verses in every sura, then close with the total number of numbered verses in the Quran. The final long number looks like this:

۶۲۳۴ ۷    ۲۸۶    ۲۰۰    ۱۷۶  ..... ۱۲۷ .....  ۵     ۴     ۵     ۶ ۶۲۳۴
(total verses) (First ۴ suras) (Sura ۹) (Last ۴ suras) (total verses)
THIRTEENTH NUMBER

If we write down the number of numbered verses in the Quran (۶۲۳۴), followed by the number of suras (۱۱۴), followed by the number of every verse in every sura, then close with the number of numbered verses in the Quran (۶۲۳۴) and the number of suras (۱۱۴), the final number consists of ۱۲۴۷۹ digits, and is a multiple of ۱۹.

۶۲۳۴ ۱۱۴ ۱۲۳۴۵۶۷ ۱۲۳۴۵...۲۸۶...۱۲۳۴۵۶ ۶۲۳۴ ۱۱۴
FOURTEENTH NUMBER

Another long number that consists of ۱۲۷۷۴ digits is formed by writing down the number of every verse in every sura, followed by the number of every sura added to its number of verses. Sura ۱ consists of ۷ verses, and the total ۱+۷ is ۸. Therefore, the number representing Sura ۱ looks like this: ۱۲۳۴۵۶۷ ۸. Since Sura ۲ consists of ۲۸۶ verses, the number representing Sura ۲ looks like this: ۱۲۳۴۵...۲۸۶ ۲۸۸. This is done for every sura in the Quran. The final combined number consists of ۱۲۷۷۴ digits, and is a multiple of ۱۹.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵.....۲۸۶ ۲۸۸ .....۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۲۰
  (۱ + ۷)   (۲ + ۲۸۶)   (۱۱۴ + ۶)
FIFTEENTH NUMBER

More specialized features are in Appendices ۲, ۹, ۱۹, ۲۴, ۲۵, ۲۶, ۲۹, and ۳۷.

Last Minute Discovery

[May ۲۶, ۱۹۸۹ — Add to ضميمه ۱]

Mr. Abdullah Arik made the following discoveries just before printing time:

 1. If we write down the number of verses in every sura, followed by the sum of verse numbers, and keep all number justified to the left, the total of all left-justified numbers is ۴,۸۵۹,۳۰۹,۷۷۴, or ۱۹ × ۲۵۵۷۵۳۱۴۶ (Table ۱).
 2. Do the same as above, except write down the number of every verse, instead of the number of verses. The total this time consists of ۷۵۷ digits and is still a multiple of ۱۹ (Table ۲).
 3. Do the same as above, but justify everything to the right, and write down the sura number, followed by the number of verses in that sura, followed by the number of every verse in the sura, and finally, the sum of verse numbers. The total consists of ۷۵۹ digits and is also a multiple of ۱۹ (Table ۳).

GOD BE GLORIFIED.

Table ۱
Sura ۱ ۷۲۸
Sura ۲ ۲۸۶۴۱۰۴۱
Sura ۳ ۲۰۰۲۰۱۰۰
— —
Sura ۱۱۴ ۶۲۱
Total = ۴۸۵۹۳۰۹۷۷۴ = ۱۹ × ۲۵۵۷۵۳۱۴۶
Table ۲
Sura ۱ ۱۲۳۴۵۶۷۲۸
Sura ۲ ۱۲۳۴...۲۸۶۴۱۰۴۱
— —
Sura ۱۱۴ ۱۲۳۴۵۶۲۱
Table ۳
Sura ۱ ۱۷۱۲۳۴۵۶۷۲۸
Sura ۲ ۲۲۸۶۱۲۳۴۵........۲۸۶۴۱۰۴۱
— —
Sura ۱۱۴ ۱۱۴۶۱۲۳۴۵۶۲۱

A Witness From the Children of Israel [۴۶:۱۰]

Proclaim: “What if it is from God, and you disbelieved in it? A witness from the Children of Israel has borne witness to a similar phenomenon, and he has believed, while you have turned too arrogant to believe. God does not guide the wicked.”

- Quran, ۴۶:۱۰

The following quotation is taken from STUDIES IN JEWISH MYSTICISM , (Association for Jewish Studies, Cambridge, Mass., Joseph Dan & Frank Talmage, eds., Page ۸۸, ۱۹۸۲). The quotation refers to the work of Rabbi Judah the Pious (۱۲th Century AD):

The people [Jews] in France made it a custom to add [in the morning prayer] the words: “ 'Ashrei temimei derekh [blessed are those who walk the righteous way],” and our Rabbi, the Pious, of blessed memory, wrote that they were completely and utterly wrong. It is all gross falsehood, because there are only nineteen times that the Holy Name is mentioned [in that portion of the morning prayer]... and similarly you find the word 'Elohim nineteen times in the pericope of Ve-'elleh shemot. . . . Similarly, you find that Israel were called “sons” nineteen times, and there are many other examples. All these sets of nineteen are intricately intertwined, and they contain many secrets and esoteric meanings, which are contained in more than eight large volumes. . . Furthermore, in this section there are ۱۵۲ (۱۹×۸) words.

- Joseph Dan & Frank Talmage

Acknowledgments

All praise and thanks are due to God who has willed that His miracle of the Quran shall be revealed at this time. He has distinguished the following individuals and blessed them by revealing through them many portions of this momentous discovery: Abdullah Arik, Mohamoud Ali Abib, Lisa Spray, Edip Yuksel, Ihsan Ramadan, Feroz Karmally, Ismail Barakat, Gatut Adisoma, Ahmed Yusuf, Cesar A. Majul, Muhtesem Erisen, and Emily Kay Sterrett.

بازگشت به اول صفحه