به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۱

تکامل : کنترل شده از طريق الهى

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


از قرآن مى آموزيم که تکامل از طريق الهى طرح ريزى شده است:

زندگى از آب آغاز شد: "ما همه موجودات زنده را از آب آغاز کرديم."

قرآن (۲۴:۴۵ ، ۲۱:۳۰)

انسان از نسل ميمون نيست: "او خلقت انسان را از گل آغاز کرديم."

قرآن (۳۲:۷)

انسان از گل "سالخورده" خلق شد: "من انسان را از "گل سالخورده" خلق ميکنم."

قرآن (۱۵:۲۸)

تکامل فقط در يک نژاد خاص امکان پذير است. براى مثال پرتقال بدون هسته از پرتقال هاى هسته دار تکامل پيدا کرده، نه از سيب. قانون احتمالات از امکان تکامل تصادفى بين نژادها جلوگيرى ميکند. ماهى نميتواند به پرنده تکامل يابد؛ ميمون هرگز نميتواند به انسان تکامل يابد.

قانون احتمالات فرضيه داروين را رد ميکند

در اين عصر کامپيوتر، قوانين رياضى به ما ميگويد که آيا رخ دادن واقعه اى احتمال دارد يا نه. در اين عصر کامپيوتر، قوانين رياضى به ما ميگويد که آيا رخ دادن واقعه اى احتمال دارد يا نه. اگر پنج مکعب شماره دار را در هوا پرتاب کنيم و بگذاريم تا به ترتيب خاصى بريزند، قانون احتمالات تعداد ترکيبات امکان پذير اين مکعب ها را به ما ميگويد : ۵ x ۴ x ۳ x ۲ x ۱ = ۱۲۰. بنابراين، احتمال بدست آوردن هر ترکيب از اعداد ميشود، ۱ در ۱۲۰، يا ۱۲۰÷۱ يا ۰/۰۰۸۶ است. هنگاميکه تعداد مکعب ها را افزايش دهيم، اين احتمال بسرعت کم ميشود. اگر به آنها يک مکعب اضافه کنيم، تعداد ترکيبات ما ميشود ۶ x ۵ x ۴ x ۳ x ۲ x ۱ = ۷۲۰، و احتمال بدست آوردن هر ترکيب به ۷۲۰÷۱، يا ۰/۰۰۱۴ ميرسد. رياضى دانان که دانشمندان دقيقى هستند، توافق کرده اند که وقتى تعداد مکعب هاى شماره دار به ۸۴ برسد، احتمال ميشود "صفر". حالا اکر با ۸۴ مکعب شماره دار کار کنيم، احتمالات ما به ۲۰۹x۱۰-۵۰ ميرسد يا ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۹.

نظريه معروف داروين که ميگويد، "زندگى از يک سلول "ساده" آغاز شد" خنده دار است. نظريه معروف داروين که ميگويد، "زندگى از يک سلول "ساده" آغاز شد" خنده دار است. ۵۰ سال پيش، ولز، ها کسلى و ولز در کتاب درسى خود نوشتند، "هيچ چيز را در داخل هسته نميتوان ديد، بجز آب شفاف." حالا است که ما متوجه شده ايم که سلول واحد بسیار پيچيده اى است، با بيليونها نوکليوتيد در اجزاء ژنى داخل هسته، و ميليونها واکنش شيميايى. قانون احتمالات به ما ميگيويد که احتمال بوجود آمدن ترتيبى دقيق از نوکليوتيدى ها در سلولهاى زنجيره اى بصورت بر حسب اتفاق، صفر است، حتى چندين برابر. ما در باره ۸۴ نوکليوتيد صحبت نميکنيم؛ بلکه در باره بيليونها نوکليوتيد که بايد به ترتيب خاص قرار بگيرند صحبت ميکنيم.

بعضى از دانشمندان علم تکامل اعلام داشته اند که ژن انسان و ژن ميمون %۹۰ به هم شبيه هستند. اگر چه که حتى اگر %۹۹ درصد هم به هم شبيه باشند، هنوز بايد ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نوکليوتيد تصادفى ترکيب شوند، تا ميمون را به انسان تبديل کند. قانون احتمالات چنين چيز محالى را رد ميکند. ژن انسان داراى ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نوکليوتيد است؛ %۱ آن ميشود ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰.

در اينجا نقلى از پرفسور ادوين کانکلين بسيار مناسب است؛ او گفت:

احتمال آغاز گشتن زندگى بطور تصادفى، مانند احتمال بوجود آمدن يک لغت نامه کامل است در اثر انفجار در يک چاپخانه.
بازگشت به اول صفحه