به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۶

عظمت خدا

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


از آيه ۳۹:۶۷ چنين مى آموزيم که عظمت خدا خارج از درک انسان است_ اين آيه ميگويد که هفت آسمان "در دست خدا تا شده است."

از کد عظيم رياضى قرآن چنين مى آموزيم که آسمان ما کوچکترين و داخلى ترين آسمان از هفت آسمان است (۴۱:۱۲، ۵۵:۳۳، ۶۷:۵ و ۱۲-۷۲:۸). علم پيش رفته امروز به ما نشان ميدهد که کهکشان ما، راه شيرى، ۱۰۰،۰۰۰ سال نورى وسعت دارد، و آسمان ما داراى يک بيليون کهکشان و يک بيليون تريليون ستاره است، بعلاوه دسيليون ها اجسام آسمانى غير قابل شمارش. چنين تخمين ميزنند که پنهاى آسمان ما بيش از ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سال نورى است.

ستارگان را بشمارید!

اگر ما فقط يک کواينتيليون [۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰] از ستارگان را در نظر بگيريم، و ثانيه اى يک ستاره در طول شب و روز بشماريم، [از صفر تا کواينتيليون]، ۳۲ ميليون سال طول خواهد کشيد (بيش از عمر جهان). اين مدت زمان تنها صرف "شمارش" ستارگان ميشود: در صورتيکه خدا آنها را "خلق" کرده است. چنين است عظمت خدا.

7 Universes

اگر تصور کنيم که به يک سفر فضايى رفته ايم، ميتوانيم پهناورى آسمان خود را تحسين کنيم. اگر از کره زمين بطرف خورشيد با سرعت نور حرکت کنيم، بعد از ۹۳،۰۰۰،۰۰۰ ميل يا ۸ دقيقه به خورشيد خواهيم رسيد. سپس ۵۰،۰۰۰ سال نورى طول ميکشد تا از کهکشانمان خارج شويم. از محدوده خارجى راه شيرى، کره زمين غير قابل رويت است. قويترين تلسکپها هم نميتواند "زمين" ناچيز ما را تشخيص دهد.

بيش از ۲،۰۰۰،۰۰۰ سال نورى طول خواهد کشيد تا به کهکشان همسايه برسيم. حداقل ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سال با سرعت نور طول ميکشد تا به محدوه خارجى آسمان مان برسيم. از محدوده خارجى آسمان ما، حتى راه شيرى هم مانند ذره خاکى است در فضاى اطاقى بزرگ.

دومين آسمان، آسمان ما را در بر گرفته است. آسمان سوم از آسمان دوم هم بزرگتر است و همينطور الى آخر. در واقع، آسمان ما بايد آسمان هفتم تلقى شود که آسمان ششم آن را احاطه کرده است و آسمان پنچم، آسمان ششم را احاطه کرده است و همينطور الى آخر. آيا ميتوانيد وسعت اولين و خارجى ترين آسمان را تصور کنيد هيچ عددى وجود ندارد که محيط دايره اولين آسمان را توصيف کند. اين وسعت غير قابل درک، "در مشت خدا است." از محدوده خارجى خارجى ترين آسمان، کره زمين در کجا قرار گرفته است چه عظمتى دارد روى ذره بسيار ناچيزى به اسم زمين، موجوداتى بسيار ريز مانند مريم، عيسى، و محمد زندگى ميکردند. هنوز بعضى از مردم اين اشخاص بدون قدرت را خدا قرار ميدهند!

عظمت خدا نه تنها در دست داشتن هفت آسمان است، بلکه او هر اتم، حتى اجزاء ترکيب کننده هر اتم در آسمان پهناور را تحت کنترل دارد (۶:۵۹، ۱۰:۶۱ و ۳۴:۳).

بازگشت به اول صفحه