به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۲۲

عيسى

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


قرآن ما را آگاه ميسازد که عيسى پيغمبرى بود مانند ديگر انسانها و تنها وظيقه او تحويل پبغام خدا بود؛ او هرگز قدرتى نداشت، و حالا مرده است (۴:۱۷۱، ۱۱۷، ۵:۷۵ ). کسانى که عيسى را خدا، يا پسر خدا تلقى ميکنند و يا او را قسمتى از مسلک تثليث مى پندارند، "مشرک" هستند (۷۳، ۷۲، ۵:۱۷). طلاب برجسته مسيحى هم به همين نتيجه رسيده اند (افسانه تجسم خدا، اثر جان هيک ( ) چاپ مطبوعات وست مينستر ، فيلادلفيا، سال ۱۹۷۷، و افسانه ساز، اثر هايم مکابى ، هارپر و رو ۱۹۸۶). مسيحيت محصول کنفرانس ناى سين است (سال ۳۲۵ ميلادى).

عيسى انجيل

عيسى با صداى بلند اعلام کرد : "هر کسى ايمانش را بر من قرار دهد، آنقدر به من ايمان نداشته باشد که به کسى که مرا فرستاده ايمان دارد؛ ....... زيرا من از پيش خود صحبت نکرده ام؛ نه، پدرى که مرا فرستاد، به من دستور داده است چه بگويم و چگونه صحبت کنم. از آنجاييکه من ميدانم دستورات او يعنى عمر ابدى، هر چه که بگويم، درست همانطور گفته شود که او به من دستور داده است."

يوحنا (۱۲:۴۴-۵۰)

"من هيچکارى از پيش خود نميتوانم انجام دهم. آنطور که ميشنوم قضاوت ميکنم، و قضاوت من صادقانه است، زيرا بخواست خود صحبت نميکنم بلکه بخواست او که مرا فرستاده است صحبت ميکنم."

يوحنا (۵:۳۰)

عيسى گفت : "مسلک من مال من نيست؛ از طرف او است که مرا فرستاده است."

يوحنا (۷:۱۶)

"مردان اسراييل، به من گوش کنيد! عيسى اثل ناصره مردى بود که خدا با معجزات، عجايب، و نشانه ها بعنوان رسالتش بر شما فرستاد. همانطور که ميدانيد اينها را خدا بواسطه او در ميان شما انجام داد."

اعمال (۲:۲۲)

"کسى که حرفهاى من را ميشنود، و به او که من را فرستاده ايمان دارد، صاحب عمرى است ابدى."

يوحنا (۵:۲۴)

"هر مس به من خوش آمد بگويد، نه به من، بلکه به کسيکه مرا فرستاده است خوش آمد ميگويد."

متا (۱۰:۴۰)، مرقس (۹:۳۷)، لوقا (۹:۴۸)، و يوحنا (۱۳:۲۰)

"..... من از پيش خود نيامده ام. من از طرف کسى فرستاده شده ام که حق فستادن دارد، و او را شما نمى شناسيد. من او را ميشناسم زيرا از طرف او است که من آمده ام؛ او مرا فرستاد."

يوحنا (۷:۲۸-۲۹)

عيسى نگاهى به آسمان کرد و گفت، "......... زندگى ابدى اين است: شناختن تو، تنها خداى حقيقى، و کسيکه تو فرستاده اى، عيسى مسيح."

يوحنا (۱۷:۱-۳)

همه کسانى که بواسطه روح خدا هايت شدند، پسران خدا هستند.

روميان (۸:۱۴)

عيسى به بالا نگاه کرد و گفت، "پدر، متشکرم از اينکه من را شنيدى. ميدانم که هميشه من را ميشنوى، اما اين را بخاطر جمعيت گفته ام، تا باشد که باور کنند که تو مرا فرستاده اى."

يوحنا (۱۱:۴۱-۴۲)

هنگاميکه او عزم مسافرت داشت، مردى دوان دوان نزد او آمد، در پيش او زانو زد و پرسيد، "اى معلم خوب، چکار بايد بکنم تا زندگى ابدى داشته باشم" عيسى جواب داد، "چرا من را خوب خطاب ميکني هيچکس خوب نيست بجز تنها خدا."

مرقس (۱۰:۱۷-۱۸)

"هيچکدام از آنهايى که من را "پروردگار" ميخوانند وارد درگاه خدا نخواهند شد، فقط کسى که خواست پدرم را در بهشت انجام دهد."

متا (۷:۲۱)

"... برو نزد برادرانم و بگو، "من به طرف پدر خود و پدر شما، خداى خود و خداى شما، بالا ميروم."

يوحنا (۲۰:۱۷)

"خدا، پروردگار من و پروردگار شما است؛ تنها او را پرستش کنيد. اين راه راست است."

قرآن ۳:۵۱، ۱۹:۳۶، ۴۳:۶۴

تثليث، مسلک خدا که بواسطه مسيحيان تدريس ميشود و ادعا ميکند که خدا در اصل يکى است، اما در "شخص" سه تا است، پدر، پسر، و روح مقدس. نه کلمه تثليث و نه مسلکى به اين صورت در انجيل آمده است، و نه عيسى و پيروانش قصد مخالفت با اين اصل در تورات را داشتند: "بشنو اى اسراييل: پروردگار، خداى ما، يکى است" (مبارزه ۶:۴).

دايرهالمعارف بريتانيکا، ۱۹۷۵

مرگ عيسى

اين مساله هميشه موضوع بحث و جدال در دنيا بوده است. کد رياضى معجزه آساى قرآن جواب نهايى اين مساله را پيدا کرده است:

نفس عيسى بالا برده شد، يعنى قبل از دستگيرى و به صليب کشيدن بدن او، جان او گرفته شده بود. بنابراين، محکوم کنندگانش يک بدن خالى را دستگير کردند، شکنجه دادند و به صليب کشيدند- عيسى قبلا ً به دنياى ارواح پيوسته بود

قرآن ۳:۵۵، ۴:۱۵۷

آنها مکر و حيله کردند، ولى خدا هم مکر کرد، و خدا بهترين مکر کننده است. پس، خدا گفت، "اى عيسى، من زندگى تو را خاتمه ميدهم، و تو را پيش خود بالا مى آورم؛ و تو را از کافران نجات ميدهم."

قرآن ۳:۵۴-۵۵

آنها ادعا ميکنند عيسى، مسيح، پسر مريم، رسول خدا را کشتند! در واقع، آنها هرگز او را نکشتند؛ هرگز او را به صليب نکشيدند؛ ليکن اينچنين امر بر ايشان مشتبه شد.

قرآن ۴:۱۵۷

بخاطر رحمتش، خدا مثال زنده اى را به نسل ما نشان داده است، شخصى که نفسش از اين دنيا رفت، اما بدنش تا ۱۹ ماه به زندگى ادامه داد. در روز ۲۵ ماه نوامبر سال ۱۹۸۴ ميلادى، دکترهاى بيمارستان هومانا ، واقع در شهر لوييزويل از ايالات کنتاکى ، قلب مريض آقاى ويليام شرودر را با موتورى از پلاستيک و فلز عوض کردند (مجله نيويورک تايمز، دوشنبه ۲۶ نوامبر سال ۱۹۸۴ ).

در روز نوزدهم بعد از اين عمل جراحى تاريخى، پنج شنبه، سيزدهم دسامبر۱۹۸۴ آقاى شرودر، شخص حقيقى، نفس اصلى، اين دنيا را ترک کرد. آقاى شرودر مرد. اما بدنش، با قلب مصنوعى که در بدنش کار گذاشته شده بود، وظايف خود را ادامه ميداد. به دنيا گفته شد که او "احتمالا ً دچار حمله قلبى شده است" (مجله نيويورک تايمز، ۱۴ دسامبر، ۱۹۸۴). جالب اينجاست که يک روز قبل از اينکه آقاى شرودر اين دنيا را ترک گويد با رياست جمهورى آمريکا، رانالد يگان در تلويزيون سراسرى صحبت کرد و تقاضا کرد تا حقوق عقب افتاده بازنشستگى ماهيانه اش را بفرستند. او کاملا ً بهوش بود. از لحظه اى که او "دچار حمله شد،" ديگر زمان و ساعت و حتى افراد خانواده اش را هم تشخيص نميداد. در حقيقت آقاى شرودر ديگر در اين دنيا نبود.

انجيل بوضوح بيان ميکند که بدن دستگير شده عيسى کاملا ً بى خبر از وقايع اطاف بود:

رهبر کشيشان در آن حال، اتهمات فراوانى بر عليه عيسى آورد. پيلاطس دوباره از او بازجويى کرد: "حتما جوابى داري ببين چقدر اتعام بر عليه تو دارند." اما به تعجب فراوان پيلاطس، عيسى هيچ عکس العملى نشان نداد.

مرقس 15:3-5

هرود از ديدن عيسى بسيار خوشحال شد. بخاطر گزارشهايى که از او شنيده بود، هرود مدت زيادى بود که ميخواست عيسى را ببيند، و اميد داشت تا ببيند، و اميد داشت تا ببيند عيسى چند معجزه انجام دهد. او براى مدتى طولانى از عيسى سئوال کرد، اما عيسى هيچ عکس العملى نشان نداد. رهبر کشيشان و نويسندگان تصميم داشتند تا او را شديدا ً متهم کنند. سپس هرود و محافظينش به او توهين و اهانت کردند.

لوقا ۲۳:۸-۱۱

آن نجات دهنده به من گفت، "آن شخصى که خوشحال و هندان بالاى درخت ديدى، اين عيسى زنده است. اما اين شخصى که در دستها و پاهايش ميخ فرو ميکنند، قسمت جسمانى است.

[حادثه بزرگ پيتر ، چاپ هفتم، ۳، ۸۱] از کتابخانه نگ همدى (هارپر و رو سال ۱۹۷۷، جيمز م. رابينسون) صفحه ۳۳۹

اينکه (۱) نفس آقاى شرودر در نوزدهمين روز بعد از عمل، از بدنش جدا شد و (۲) بدن او تا ۱۹ ماه زنده ماند، تذکراتى است که پروردگار ميخواسته تا تمام دنيا تشابه بين موقعيت شرودر و مساله ثابت شده بالا برده شدن نفس عيسى قبل از دستگيرى، شکنجه، و به صليب کشيدن بدن بدون نفس او را بدانند.

بازگشت به اول صفحه