به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۵

وظايف دينى: هديه اى از طرف خدا

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


هنگاميکه ابراهيم در ۱۴:۴۰ به خدا دعا کرد، براى مال دنيا وسلامتى نبود؛ هديه اى که او التماس آن را داشت اين بود : "خدايا، تقاضا دارم من را از نماز گزاران قرار ده." وظايف دينى مقرر شده بواسطه خدا در حقيقت هديه اى است از طرف او. آنها غذاى لازم براى رشد و تکامل نفسى ما هستند. بدون چنين تکاملى، ما نمی‌توانيم انرژى جسمى عظيم خدا را در روز قضاوت تحمل کنيم. ايمان به خدا بتنهايى بخشودگى ما را تضمين نمی‌کند؛ ما بايد نفس خود را هم پرورش دهيم (۶:۱۵۸، ۹۲-۱۰:۹۰). بعلاوه، ۱۵:۹۹ می‌گويد که وظايف دينى تعيين شده بواسطه خدا، وسيله اى است براى رسيدن به يقين: "پروردگارتان را پرستش کنيد تا به يقين برسيد."

دعاهاى ارتباطى (نماز)

نمازهاى پنجگانه غذاى اصلى نفس هستند. در حالى که نفسى ممکن است با پرهيزکارى و بدون نماز خواندن مقدارى رشد و تکامل يابد، اما اين مانند آن است که بجاى ناهار و شام خوردن، روز را با تنقلات بگذرانيم.

ما از ۲:۳۷ مس آموزيم که می‌توانيم با اداى کلمات عربى خاصى که خدا به ما عطا کرده است، با او ارتباط برقرار کنيم. سوره ۱، کليد، داراى صداهاى خاصى است که از طريق رياضى طورى ترتيب داده شده اند که درهاى بين ما و خدا را باز می‌کنند:

  1. نماز سحر بايد در خلال دو ساعت قبل از طلوع آفتاب خوانده شود (۱۱:۱۱۴، ۲۴:۵۸).
  2. نماز ظهر موقعى خوانده می‌شود که خورشيد از بالاترين نقطه اش در ظهر پايين مى ايد (۱۷:۷۸).
  3. نماز عصر ۳-۴ ساعت قبل از غروب آفتاب خوانده می‌شود (۲:۲۳۸).
  4. نماز مغرب درست بعد از غروب آفتاب انجام می‌گيرد (۱۱:۱۱۴).
  5. نماز شب هنگاميکه روشنايى از آسمان محو شد، انجام می‌گيرد (۲۴:۵۸).

* نماز جماعت جمعه وظيقه اجبارى هر مرد يا زن تسليم شده است (۶۲:۹). عدم بجا آوردن نماز جمعه، گناهى است بزرگ.

هر نمازى از زمان خودش تا وقتى که وقت نماز بعدى می‌شود، قابل قبول است. اگر در زمان تعيين شده خوانده نشود، فرصتى است از دست رفته که نمی‌توان آنرا جبران کرد؛ فقط شخص می‌تواند توبه کند و طلب بخشش کند. پنچ نماز شمامل ۲، ۴، ۴، ۳، و ۴ رکعت، به همين ترتيب هستند.

اثبات اين که نماز از قبل بواسطه ابراهيم تأسيس شده بود در آيات ۸:۳۵، ۹:۵۴، ۱۶:۱۲۳، و ۲۱:۷۳ آمده است. اين مهمترين وظيقه در اسلام (تسليم) آنقدر تغيير شکل پيدا کرده که براى اکثر مسلمانان نمازها بصورت آداب بت پرستى در آمده اند. اگر چه قرآن دستور می‌دهد که نمازها بايد فقط به تنها خدا اختصاص داده شوند (۲۰:۱۴؛ ۴۵، ۳۹:۳)، مسلمانان امروزى اصرار دارند که اسم "محمد و خانواده اش" و "ابراهيم و خانواده اش" را هم در خلال نامزشان بکار ببرند. اين کار نماز را باطل و بيهوده می‌کند (۳۹:۶۵).

The following text, pertaining to the miracles confirming the contact prayers, is excerpted from the January ۱۹۹۰ issues of the Submitter's Perspective (the regular and special bonus issues), as written by Dr. Rashad Khalifa:

AWESOME MATHEMATICAL MIRACLE CONFIRMS ALL THE ۵ CONTACT PRAYERS

[ ۱ ] Sura ۱ is God's gift to us, to establish contact with Him (Salat). Write the sura number and the number of verses next to each other and you get ۱۷, the total number of units in the ۵ daily prayers.

[ ۲ ] Let us write down the sura number, followed by the number of every verse in the sura. This is what we get: ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷. This number is a multiple of ۱۹.

[ ۳ ] Now, let us replace each verse number by the number of letters in that verse. This is what we get: ۱ ۱۹ ۱۷ ۱۲ ۱۱ ۱۹ ۱۸ ۴۳ also a multiple of ۱۹. Theoretically, one can alter the letters of Sura ۱, and still keep the same number of letters, however, the following mathematical phenomena rule out that possibility. For the gematrical value of every single letter is taken into consideration. Here it is:

[ ۴ ] Let us include the gematrical value of every verse, and write it down following the number of letters in each verse: ۱ ۱۹ ۷۸۶ ۱۷ ۵۸۱ ۱۲ ۶۱۸ ۱۱ ۲۴۱ ۱۹ ۸۳۶ ۱۸ ۱۰۷۲ ۴۳ ۶۰۰۹ also a multiple of ۱۹.

Properties of Sura ۱, The Key
Verse No. No. of Letters Gematrical Value
۱ ۱۹ ۷۸۶
۲ ۱۷ ۵۸۱
۳ ۱۲ ۶۱۸
۴ ۱۱ ۲۴۱
۵ ۱۹ ۸۳۶
۶ ۱۸ ۱۰۷۲
۷ ۴۳ ۶۰۰۹

[ ۵ ] حالا شماره ايات را هم در اين ارقام قرار می‌دهيم: ۶۰۰۹ ۴۳ ۷ ۱۰۷۲ ۱۸ ۶ ۸۳۶ ۱۹ ۵ ۲۴۱ ۱۱ ۴ ۶۱۸ ۱۲ ۳ ۵۸۱ ۱۷ ۲ ۷۸۶ ۱۹ ۱ ۱ مضربی از ۱۹.

[ ۶ ] Instead of the gematrical value of every verse, let us write down the gematrical values of every individual letter in Sura ۱. This truly awesome miracle, shows that the resulting long number, consisting of ۲۷۴ digits, is also a multiple of ۱۹. ALLAHU AKBAR. ۱ ۷ ۱ ۱۹ ۲ ۶۰ ۴۰ ۱ ۳۰ ۳۰ ۵ ۱ ۳۰ ۲۰۰ ۸ ۴۰ ۵۰ ۱ ۳۰ ۲۰۰ ۸ ۱۰ ۴۰ ۲ ۱۷ ... ۵۰

This number starts with the sura number, followed by the number of verses in the sura, followed by the verse number, followed by the number of letters in this verse, followed by the gematrical values of every letter in this verse, followed by the number of the next verse, followed by the number of letters in this verse, followed by the gematrical values of every letter in this verse, and so on to the end of the sura. Thus, the last component is ۵۰, the value of "N" (last letter).

[ ۷ ] Since I cannot write very long numbers here, let us substitute [*] for the long number consisting of the number of every verse, followed by the number of letters in the verse, followed by the gematrical value of every individual letter in the verse. If we write down the number of the sura, followed by its number of verses, we get ۱۷, the number of units (Rak'aas) in the ۵ daily prayers. Next to the ۱۷, write down the number of the first prayer (۱), followed by its number of Rak'aas, which is ۲, then two [*]'s, followed by the number of the second prayer (۲), followed by the number of Rak'aas in the second prayer (۴), followed by four [*]'s, and so on. Not only is the resulting long number a multiple of ۱۹, but also the number of its component digits is ۴۶۳۶ (۱۹×۲۴۴) ....

۱۷۱۲[*][*]۲۴[*][*][*][*]۳۴[*][*][*][*]۴۳[*][*][*]۵۴[*][*][*][*]

CONFIRMATION OF FRIDAY PRAYERS

[ ۸ ] Since the Friday prayer consists of two sermons and two Rak'aas (total is still ۴ units), we read only ۱۵ "Keys" on Friday, compared with ۱۷ on the other days. Abdullah Arik discovered that if we replace the ۱۷ by ۱۵ in the long number in [۷] and remove two "Keys" from the noon prayer, we still get a multiple of ۱۹. This confirms the Friday Prayer, at noon, with ۲ "Keys." The long number shown below represents Friday's five prayers; it is a multiple of ۱۹.

۱۵۱۲[*][*]۲۴[*][*]۳۴[*][*][*][*]۴۳[*][*][*][*]۵۴[*][*][*][*]

Please note that, Dr. Khalifa indicated, there are other similar patterns that result in multiples of ۱۹. For example, a short representation of “The Key” consists of the Sura number (۱), followed by the number of verses (۷), followed by the total number of letters in Sura ۱ (۱۳۹), followed by the total gematrical value of the whole sura (۱۰۱۴۳). The resulting number (۱۷۱۳۹۱۰۱۴۳) representing [*] can be used in the above patterns, without including the sequence number of the prayers. The resultant numbers for both regular and Friday prayer representations are multiples of ۱۹. For example, here is the pattern for the regular prayers:

۱۷ ۲[*][*] ۴[*][*][*][*] ۴[*][*][*][*] ۳[*][*][*] ۴[*][*][*][*]

"THE KEY" (Al-Fateha) MUST BE RECITED IN ARABIC

[ ۹ ] The first sura in the Quran is mathematically composed in a manner that challenges and stumps the greatest mathematicians on earth. Now we appreciate the fact that when we recite Sura ۱, "The Key," during our Contact Prayers, something happens in the universe, and we establish contact with our Creator. The result is perfect happiness, now and forever. By contacting our Almighty Creator ۵ times a day, we nourish and develop our souls in preparation for the Big Day when we meet God. Only those who nourish their soul will be able to withstand and enjoy the physical presence of Almighty God.

All submitters, of all nationalities, recite the words of "The Key" which were written by God Himself, and given to us to establish contact with Him (۲:۳۷).

Edip Yuksel's discovery adds to the awesomeness of "The Key" and proclaims clearly that it must be recited in Arabic.

When you recite "The Key" in Arabic, your lips touch each other precisely ۱۹ times.

Your lips touch each other where the letters "B" and "M" occur. There are ۴ "B's" and ۱۵ "M's" and this adds up to ۱۹. The gematrical value of the ۴ "B's" is ۴×۲=۸, and the gematrical value of the ۱۵ "M's" is ۱۵×۴۰=۶۰۰. The total gematrical value of the ۴ "B's" and ۱۵ "M's" is ۶۰۸, that is ۱۹ × ۳۲.

  Word Letter Value
۱. Bism B ۲
۲. Bism M ۲
۳. Rahman M ۴۰
۴. Rahim M ۴۰
۵. Al-Hamdu M ۴۰
۶. Rub B ۲
۷. `Alamin M ۴۰
۸. Rahman M ۴۰
۹. Rahim M ۴۰
۱۰. Malik M ۴۰
۱۱. Yawm M ۴۰
۱۲. Na'budu B ۲
۱۳. Mustaqim M ۴۰
۱۴. Mustaqim M ۴۰
۱۵. An`amta M ۴۰
۱۶. `Alayhim M ۴۰
۱۷. Maghdub M ۴۰
۱۸. Maghdub B ۲
۱۹. `Alayhim M ۴۰
    Total: ۶۰۸ (۱۹ × ۳۲)

CONFIRMATION OF THE ۵ DAILY PRAYERS, NUMBER OF BOWINGS (Ruku'), PROSTRATIONS (Sujood), AND TASHAHHUD

[ ۱۰ ] One of the common challenges...is: "If the Quran is complete and fully detailed (as claimed in ۶:۱۹, ۳۸ & ۱۱۴), where are the details of the Contact Prayers (Salat)?" These people ask this question because they are not aware that the Quran informs us that the Contact Prayers came from Abraham (۲۱:۷۳ & ۲۲:۷۸). If we write down the numbers of the prayers with their bowings, prostrations and Tashahhuds, we get:

۱ ۱ ۲ ۲ ۴ ۱ ۲ ۴ ۴ ۸ ۲ ۳ ۴ ۴ ۸ ۲ ۴ ۳ ۳ ۶ ۲ ۵ ۴ ۴ ۸ ۲

This long number consists of the sura that we recite in the ۵ prayers (۱) followed by the number of the first prayer (۱), then the number of "Keys" that we recite in this prayer (۲), then the number of bowings (Ruku`) (۲), then the number of prostrations (۴), then the number of Tashahhuds (in the sitting position) (۱), then the number of the second prayer (۲), then the number of "Keys" that we recite in the second prayer (۴), then the number of bowings (Ruku`) in this prayer (۴), then the number of prostrations (۸), then the number of Tashahhuds (۲), then the number of the third prayer (۳), and so on to the last prayer. This long number is a multiple of ۱۹, and this confirms the minutest details of the prayers, even in the number of Ruku`, Sujud, and Tashahhud.

انفاق اجبارى (زکات)

زکات بايد در "روز درو" داده شود (۶:۱۴۱). هر وقت "در آمد خالص" دريافت می‌کنيم، بايد %۲/۵ آن را کنار بگذاريم و به اشخاص خاص واجد شرايط- بترتيب به والدين، خويشاوندان، يتيمان، فقرا، و مسافران بيگانه، بدهيم (۲:۲۱۵). اهميت حياتى زکات در قانون خدا منعکس شده است: "رحمت من همه چيز را در بر می‌گيرد، اما من آن را مختص پرهيزکارانى که زکات می‌دهند می‌کنم" (۷:۱۵۶).

زکات بايد با دقت حساب شود، و بطور مداوم هر وقت در آمدى دريافت کدريم، داده شود. ماليتهاى دولت بايد کسر شود، اما نه مخارج ديگر مانند بدهکارى ها، قسط ها، و مخارج زندگى. اگر شخصى آدم فقيرى نمی‌شناسد، می‌تواند زکات را به مسجد، يا مؤسسات خيريه اى که هدف اصلى آنها کمک به فقرا باشد، بدهد. کمک هاى مالى به مساجد يا بيمارستانها يا مؤسسات بعنوان زکات بحساب نمى آيد.

روزه

جزييات دقيق روزه گرفتن در آيات ۱۸۷-۲:۱۸۳ آمده است.

زیارت حج و عمره

يک بار در عمر زيارت حج و عمره براى اشخاصى که استطاعت مالى آن را دارند، مقرر گرديده است. زيارت کنندگان بايد در خلا چهار ماه مقدس ذيحجه، محرم، صفر، و بيع الاول (ماه هاى دوازدهم، اول، دوم، و سوم) جهت يادبود تسليم کامل و نمونه ابراهيم به خدا (ضميمه ۹)، به مکه بروند (۲:۱۹۷؛ ۳۶، ۹:۲). عمره همه وقت قابل اجرا است. مانند بقيه وظايف در اسلام، حج هم تغيير کرده است. اکثر مسلمانان حج را فقط در چند روزى از ماه ذيحجه بجا مى آورند، و آنها ماه هاى رجب، ذيقعده، ذيحجه، و محرم (ماه هاى هفتم، يازدهم، دوازدهم، و اول) را ماه هاى مقدس می‌دانند. اين تحريفى است که بشدت لعنت شده است (۹:۳۷).

زيارت با حمام کردن يا دوش گرفتن شروع می‌شود، بدنبال آن مرحله پاکى و تقدس که "احرام" خوانده می‌شود، انجام می‌گيرد که در طى آن مرد زيارت کننده پارچه دوخته نشده اى می‌پوشد، و زن زيارت کننده لباسى متواضع می‌پوشد (۲:۱۹۶). در خلال حج، آنها از روابط جنسى، کارهاى تجملاتى مانند تراشيدن صورت و کوتاه کردن موى سر، بحث و جدل، بد اخلاقى، و بد زبانى دورى می‌کنند (۲:۱۹۷). تميزى و حمام گرفتن و بهداشت عمومى تشويق شده است. هنگام ورود به مسجد مقدس در مکه، زيارت کننده با حمد و ستايش خدا، کعبه را هفت مرتبه دور می‌زند (۲:۱۲۵، ۲۹- ۲۲:۲۶). گفته متداول اينست: لبيک اللهم لبيک" (خداى من، به تو پاسخ داده ام). "لبيک لا شريک لک لبيک" (به تو پاسخ داده ام، و من اعلام می‌کنم که هيچ خدايى در کنار تو نيست؛ من به تو پاسخ داده ام). مرحله بعدى، هفت مرتبه راه پيمايى مسافت نيم می‌لى بين تپه هاى صفا و مروه است که گاهى بحالت دويدن آهسته هم انجام می‌گيرد (۲:۱۵۸). در اينجا زيارت عمره به پايان می‌رسد.

سپس زيارت کننده به عرفات می‌رود تا يک روز خود را از سحر تا مغرب به عبادت، و حمد و ستايش، و ذکر خدا بگذراند (۲:۱۹۸). بعد از مغرب به مذدلفه می‌روند، جاييکه نماز شب انجام می‌گيرد، و ۲۱ ريگ بعنوان نشانه سنگسار کردن شيطان در منا، بر می‌دارند. از مذدلفه، زيارت کننده به منا می‌رود تا دو يا سه روز در آنجا بگذارند (۲:۲۰۳). اولين صبح در منا، زيارت کننده حيوانى براى قربانى هديه می‌کند تا فقيران را غذا دهد، و تا يادبودى باشد از مداخله خدا جهت نجات دادن اسماعيل و ابراهيم از شر حيله شيطان (۳۷:۱۰۷، ضميمه ۹). مراسم سنگسار کردن نشان دهنده تکذيب شرک شيطان است که با پرتاب هفت ريگ به هر يک از سه جايگاه، در حال حمد و ستايش خدا انجام می‌گيرد (۱۵:۳۴). سپس شخص به مکه باز می‌گردد تا براى خدا حافظى هفت بار دور کعبه راه برود.

متأسفانه اغلب زوار مسلمان امروزى چنين رسم کرده اند که به زيارت آرامگاه محمد هم می‌روند و در آنجا مرتکب قبيح ترين اعمال بت پرستى می‌شوند، و اينچنين حج خود را باطل می‌کنند. قرآن مکرارا ً از "مسجد مقدس" صحبت می‌کند، در حالى که مسلمانان امروزى درباره "دو مسجد مقدس" صحبت می‌کنند! مسلمانان با قرار دادن آرامگاه محمد بعنوان "مسجد مقدس" ديگر، مرتکب بت پرستى آشکارى شده اند! اين سرپيچى کفر آميزى است از قرآن، و، مسخره تر اينکه حتى از حديث هم سرپيچى شده است. در حديث زير اين استهزاء نشان داده شده است:

ALT
ترجمه اين عبارت دروغين : "خدا يهوديان و مسيحيان را لعنت کرده است، بخاطر اينکه
آرامگاه پيامبرانشان را به مسجد تبديل کرده اند."
[بخارى، چاپ نواوى، جلد ششم، صفحه ۱۴]

مزاياى جسمانى

نماز خواندن، زکات دادن، روزه گرفتن در ماه رمضان، و حج، بعلاوه مزاياى گرانبهاى نفسانى، مزاياى جسمانى و اقتصادى فراوانى به همراه دارند.

بجا آوردن نماز سحر، از بى حرکت ماندن بدن به مدت زياد در خلال خواب شب جلوگيرى می‌کند؛ اکنون ثابت شده است که اين عمل از آلتورز جلوگيرى می‌کند. همچنين، سحر خيزى کمکى است جهت مقابله با افسردگى و ديگر مشکلات روانى. حالت سجده که در نماز تکرار می‌شود، رگهاى خونى داخل مغز را بزرگتر می‌کند، و در نتيجه به مغز خون بيشترى می‌رسد و اين باعث جلوگيرى از سردرد می‌شود. دولا شدن مکرر، تمرين مفيدى است براى کمر و مفاصل. همه اينها از نظر علمى ثابت شده است.

وضو گرفتن قبل از نماز ما را وادار می‌کند تا بيشتر از دستشويى استفاده کنيم. اين عمل ما را از مبتلا شدن به سرطان متداول و ويران کننده اى به اسم سرطان روده بزرگ، محافظت می‌کند. مواد شيميايى زيان آور به ادار و مدفوع تبديل می‌شوند. اگر اين مواد در روده بزرگ براى مدت زمانى طولانى باقى بمانند، مواد زيان آور دوباره جذب بدن می‌شود و باعث سرطان می‌شود.

روزه گرفتن در ماه رمضان باعث جمع شدن شکم جا باز کرده ما به اندازه طبيعى خود می‌شود، هنگام تبخير موقتى بدن فشار خون ما پايين مى آيد، سموم مضر بدن دفع می‌شوند ليه ها استراحت بيشترى می‌کنند، و با از بين رفتن چربيهاى مضر و اضافى، وزن بدن ما پايين مى آيد.

زکات و زيارت حج از نظر اقتصادى و اجتماعى داراى مزاياى فراوانى هستند.

بازگشت به اول صفحه