به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۳

اولين ستون اسلام (تسليم)
لا اله الا الله (خدايى غير از خدا نيست)

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


اولين ستون اسلام (تسليم) در آيه ۳:۱۸ بيان شده است: "خدا شهادت ميدهد که در کنار او خداى ديگرى نيست، و همينطور فرشتگان و کسانى که خردمند هستند."

اين مهم ترين ستون تغيير شکل يافته است. ميليونها مسلمان شهادت شرک آلود شيطان را قبول کرده اند و اصرار دارند تا اسم محمد را در کنار اسم خدا ذکر کنند. اما، معيار عظيم قرآن در آيه ۳۹:۴۵ بر چنين مسلمانانى مهر کافرى ميزند: "هنگاميکه تنها خدا ذکر شود، قلب کسانى که به آخرت ايمان ندارند، با بيزارى تنگ ميشود، اما وقتى ديگران در کنار او ذکر شوند، راضى ميشوند."

من درباره اين معيار قرآنى تحقيقات بسيارى کرده ام، و به اين نتيجه تکان دهنده رسيده ام: بيت پرستانى که پيرو اولين ستون اسلام که در آيه ۳:۱۸ آمده است، نيستند، اداى شهادت صحيح برايشان از طرف خدا حرام شده است. آنها بسادگى نميتوانند بگويند: اشهد ان لا اله الا الله"، بدون اينکه اسم محمد را هم ذکر کنند. اين را با هر بت پرستى که ادعاى مسلمانى دارد، امتحان کنيد. از آنها بخواهيد تا بگويند : اشهد ان لا اله الا الله." آنها هرگز نميتوانند آن را بگويند. از آنجاييکه اين دين ابراهيم است (۱۳۵،۲:۱۳۰؛ ۳:۹۵؛ ۴:۱۲۵؛ ۶:۱۶۱؛ ۳۸-۱۲:۳۷؛ ۱۶:۱۲۳؛ ۲۲:۷۸؛ ضميمه ۹)، تنها مرام بايد " لا اله الا الله (غير از خدا، خداى ديگرى نيست)"، باشد. محمد قبل از ابراهيم در روى زمين وجود نداشت.

کفر بزرگ

Typical Distorted Islam

نمونه ای از اسلام تحریف شده

هيچ کفرى عظيم تر از اين نيست که قرآن را تحريف کنند تا از محمد پبغمبر خدا، بر خلاف خواسته او بت بسازند. آيه ۱۹ از سوره "محمد" (۴۷:۱۹) ميگويد: "بايد بدانى که هيچ خدايى بغير از خداى واحد نيست." در زير، آرم نشريه اسلامى به اسم "مرور اديان" (مسجد لندن ) نشان داده شده است. ناشرين مروز اديان با همان دست خط قرآنى "محمد رسول خدا است" را چنان اضافه کرده اند که انسان به اشتباه گمان ميکند که اين عبارت در ۴۷:۱۹ در قرآن آمده است. چه کفر بزرگى !

بدان که خدايى نيست جز خداى يکتا، الله. محمد رسول خدا است.

* کفر *

بازگشت به اول صفحه