به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۵

بهشت و جهنم

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


کليه توصيفات بهشت و جهنم در خلال قرآن تمثيلى است. هر گاه چنين توصيفاتى بطور مستقل بيان ميشود، نه در يک موضوع عمومى، قرآن اين را به ما ميگويد. کلمه "مثل" در آيات ۱۳:۳۵ ۲۶، ۲:۲۴ و ۴۷:۱۵ بکار رفته است. اگر کلمه "مثل" را از اين آيات حذف کنيم، هنوز جمله کامل خواهد بود. اما کلمه "مثل" در آن جملات آمده است زيرا توصيف بهشت و جهنم تمثيلى است.

چگونگى بهشت و جهنم از درک ما خارج است. به اين دليل است که احتياج به مثال داريم.

مثلا ً چطور ميتوان مزه شکلات را براى شخصى که تا بحال شکلات نخورده است، توصيف کرد بايد از مثال استفاده شود تا بعدا ً خود شخص مزه حقيقى شکلات را بچشد و درک کند که شکلات چه مزه اى ميدهد. هر گونه مثالى براى توصيف مزه شکلات بکار ببريم، هرگز نميتوانيم مزه حقيقى آن را توصيف کنيم.

بهشت از قبل وجود داشته است و آدم و حوا تا زمانى که هنوز بيگناه بودند در آنجا ميزيستند (۲:۳۵). از سوره شماره ۵۵ چنين مى آموزيم که دو "بهشت برين"_ يکى براى انسان ها و ديگرى براى جن ها_ و دو "بهشت زيرين"_ يکى براى انسان ها و يکى براى جن ها_وجود دارد (براى جزييات بيشتر به ضميمه ۱۱ توجه کنيد).

جهنم هنوز خلق نشده است. آن در روز قضاوت خلق خواهد شد (۸۹:۲۳ و ۶۹:۲۷). اطلاعات بیشتر در ضميمه ۱۱ آمده است.

بهشت برين در مقايسه با بهشت زيرين

اختلافات بسيارى بين بهشت برين و بهشت زيرين است. از لحاظ تمثيلى در بهشت برين، آب به آزادى جريان دارد (۵۵:۵۰)، در حالى که در بهشت زيرين آب را بايد بوسيله تلمبه بالا کشيد (۵۵:۶۶).

از لحاظ تمثيلى، بهشت برین همه نوع میوه دارد (۵۵:۵۲)، در حالی که بهشت زیرین انواع میوه های محدودی دارد (۵۵:۶۸).

از لحاظ تمثيلى، همسران پاک فوراً به همسرانشان در بهشت برين ملحق ميشوند(۵۵:۵۶)، در حالى که ساکنين بهشت زيرين بايد خودشان بروند و همسرانشان را بياورند (۵۵:۷۲).

با وجود اينها حتى بهشت زيرين هم پاداشى است بسيار عالى براى اشخاصى که تا اين اندازه خوشبخت هستند که خود را از جهنم رهايى دهند و به بهشت زيرين راه يابند (۳:۱۸۵)_ رفتن به بهشت زيرين پيروزى بزرگى است. کسانى که قبل از اينکه به سن ۴۰ سالگى برسند، از اين دنيا رحلت ميکنند، و نميتوانند نفس خود را باندازه کافى پروزش دهند، به بهشت زيرين ميروند (۴۶:۱۵ و ضميمه هاى ۱۱ و ۳۲). بهشت برين به اشخاصى که ايمان آوردند و پرهيزکار شدند و نفس خود را باندازه کافى پرورش دادند اختصاص داده شده است.

هر کس بتواند خود را از جهنم نجات دهد، و به بهشت داخل گرداند، پيروزى بزرگى نصيبش شده است.

قرآن (۳:۱۸۵)

بازگشت به اول صفحه