به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۶

يک ملت بهتر

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


اگر فقط اهل کتا (يهوديان، مسيحيان، و مسلمانان) ايمان آورند و پرهيزکار شوند، ما گناهانشان را پاک خواهيم کرد، و آنها را به باغهاى نعمت داخل ميکنيم. اگر فقط آنها از تورات، انجيل، و از آنچه از طرف پروردگارشان در اين برايشان فرستاده شده است، پيروى مى کردند، رحمت از بالاى سر و زيرپايشان برايشان مى باريد. بعضى از آنها پرهيزکار هستند، اما اکثر آنها بدکار هستند.

قرآن (۵:۶۵-۶۶)

اگر اهالى آن جمعيت ها ايمان مى آوردند، و پرهيزکار مى شدند، ما از آسمان و زمين برايشان رحمت مى باريديم.

قرآن (۷:۹۶)

خدا کسى است که خوشبختى يا بدبختى شما را کنترل ميکند. ... خدا کسى است که شما را غنى و فقير ميکند.

قرآن (۴۸، ۵۳:۴۳)

اجتماعى که پشتيبان قوانين خدا باشد، برترى، پيروزى و سعادت و خوشبختى آن در ميان اجتماعات ديگر دنيا تضمين ميشود (۶۴-۱۰:۶۲؛ ۱۶:۹۷؛ ۲۴:۵۵؛ ۳۱-۴۱:۳۰). از طرف ديگر اجتماعى که از قوانين خدا سرپيچى ميکند، زندگى بدى در پى خواهد داشت (۲۰:۱۲۴). اجتماعى که از قوانين خدا پيروى ميکند، عظمت آن اجتماع تضمين شده است. اين صرفا ً خواب و خيال نيست؛ چون خدا کنترل کامل دارد (۱۰:۶۱)، تضمين و وعده هاى انجام شده است. خصوصيات اجتماعى که پيرو قوانين خدا است، چنين است:

  1. حداکثر آزادى براى مردم-آزادى دين، آزادى بيان، آزادى مسافرت، و آزادى اقتصاد ( ۲:۲۵۶؛ ۱۰:۹۹؛ ۲۲-۸۸:۲۱).
  2. تضمين حق و حقوق انسانى براى همه، بدون در نظرگرفتن نژاد، و زنگ، عقيده، مقام اجتماعى، موقعيت مالى يا بستگى هاى سياسى است (۵:۸؛ ۴۹:۱۳).
  3. رفاه براى همه مردم. روش اقتصادى خدا بر پايه گردش مدام دارايى، منع ربا خوارى و تشويق سرمايه گذارى بارآور بنا شده است. اقتصاد غير سازنده مانند قمار، بخت آزمايى و بهره هاى سنگين روى وام منع شده است (۷-۲:۲۷۵؛۵۹:۷).
  4. عدالت اجتماعى براى همه مردم. بخاطر دادن زکات، هيچکس گرسنه و بدون جا و مکان نخواهد بود (۲:۲۱۵؛ ۲۵-۷۰:۲۴؛ ۷-۱۰۷:۱).
  5. روش سياسى بر پايه توافق همگانى. بواسطه مشورت متقابل و آزادى بيان، طرفداران يا مخالفان يک موضوع، کليه افراد شرکت کننده در بحث را متقاعد می‌کنند. نتيجه آخر توافق همگانى است، نه عقيده ۵۱% اکثريت که بر ۴۹% اقليت تحميل می‌شود (۴۲:۳۸).
  6. اجتماعى که پشتيبان و مدعى بالاترين معيارهاى اخلاقى است. همبستگى خانوادگى محکم خواهد بود، و اعتياد به الکل، مواد مخدر نامشروع، حاملگى هاى نامشروع، سقط جنين و طلاق عملا ً وجود نخواهد داشت.
  7. مراعات جان و املاک مردم به منتهى درجه. بنابراين، هيچ جنايتى بر عليه جان و مال مردم نخواهد بود.
  8. شيوع عشق، رعايت ادب و احترام، صلح و احترام متقابل در ميان مردم و در بين اين ملت و ملت هاى ديگر دنيا (۳:۱۱۰؛ ۹-۶۰:۸).
  9. حفاظت محيط زيست بواسطه محافظت منابع طبيعى و جلوگيرى از اسراف تضمين شده است (۳۰:۴۱).
بازگشت به اول صفحه