به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۱

روز برانگيخته شدن

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


شپيور دميده ميشود که در نتيجه آن همه در آسمانها و زمين بيهوش ميشوند، بجز کسانى که بواسطه خدا بخشيده شدند. سپس براى بار دوم دميده ميشود که در نيتجه آن بر ميخيزند.

قرآن (۳۹:۶۸)

همه نسلهاى انسان و جن در روى اين زمين برانگيخته خواهند شد؛ حدود ۱۵۰ بيليون نفر. اما ما ديگر مخلوقات زمينى نخواهيم بود. خدا بواسطه مثال کرم ابريشم به ما مى آموزد؛ کرم ابرايشم در پيله (قبر) بصورت کرم پيله در مى آيد، سپس از پيله بصورت پروانه اى که در هوا پرواز ميکند، خارج ميشود. به همان ترتيب، ما در زمين زندگى ميکنيم و وقتى در روز قيامت از قبر بيرون مى آييم، ديگر مخلوق زمينى نخواهيم بود؛ مانند پروانه (۱۰۱:۴).

زمين از نور خدا نورانى خواهد شد (۳۹:۶۹)، همانطور که او همراه با فرشتگان (۸۹:۲۲) به آسمان ما مى آيد. از آنجايى که آسمان ما محل سلطنت موقتى شيطان است، نمى تواند حضور جسمى خدا را تحمل کند (۷۱:۴۳). هنگاميکه قادر مطلق نزديک ميشود، ستارگان با هم تصادم ميکنند (۷۷:۸، ۸۱:۲)، و زمين در زيرپاى ما خرد خواهد شد (۶۹:۱۴، ۸۹:۲۱). وحشت اين وقايع مؤمنان را نگران نخواهد کرد (۲۱:۱۰۳).

بهشت برين

هنگام ورود خداى قادر مطلق، همه انسان ها و جن ها خود به خود به نسبت درجه رشد و تکامل شان طبقه بندى ميشوند. کسانى که بواسطه پرستش تنها خدا، ايمان به آخرت، و پرهيزگارى، نفس خود را تغذيه کردند، قدرت نزديک شدن به خدا را دارند؛ آنها بلند مرتبه ترين مقام ها را خواهند داشت (ضميمه ۵).

بهشت زيرين

کسانيکه نفس خود را به درجه کمترى تکامل دادند و همچنينى آنهاييکه قبل از چهل سالگى ميميرند، به بهشت زيرين وارد خواهند شد. آنها تا جايى به خدا نزديک ميشوند که درجه رشد و تکامل شان به ايشان اجازه ميدهد.

برزخ

عده اى هستند که نفسشان را تا اندازه اى که از جهنم نجات يابند تغذيه کرده اند، اما نه باندازه اى که به بهشت زيرين داخل شوند. آنها نه در جهنم هستند و نه در بهشت. آنها به خدا التماس مى کنند تا ايشان را به بهشت زيرين داخل کند (۵۰-۷:۴۶). خدا به ايشان رحمت خواهد نمود، و برزخ را با بهشت زيرين يکى خواهد کرد.

جهنم

آسمان جديد هشتمى خلق خواهد شد که منزلگاه کسانى است که از فرط ضعف از خدا فرار ميکنند؛ آنها در تغذيه و تکامل نفسشان کوتاهى کردند (۶۹:۱۷). خدا هيچکسى را به جهنم نمى اندازد؛ آنها به اختيار خود وارد آن ميشوند (ضميمه ۵).

بازگشت به اول صفحه