به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۲۳

ترتيب اوليه وحى آيات

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


ترتيب   سوره
۱ ... ۹۶
۲ ... ۶۸
۳ ... ۷۳
۴ ... ۷۴
۵ ... ۱
۶ ... ۱۱۱
۷ ... ۸۱
۸ ... ۸۷
۹ ... ۹۲
۱۰ ... ۸۹
۱۱ ... ۹۳
۱۲ ... ۹۴
۱۳ ... ۱۰۳
۱۴ ... ۱۰۰
۱۵ ... ۱۰۸
۱۶ ... ۱۰۲
۱۷ ... ۱۰۷
۱۸ ... ۱۰۹
۱۹ ... ۱۰۵
۲۰ ... ۱۱۳
۲۱ ... ۱۱۴
۲۲ ... ۱۱۲
۲۳ ... ۵۳
۲۴ ... ۸۰
۲۵ ... ۹۷
۲۶ ... ۹۱
۲۷ ... ۸۵
۲۸ ... ۹۵
۲۹ ... ۱۰۶
۳۰ ... ۱۰۱
۳۱ ... ۷۵
۳۲ ... ۱۰۴
۳۳ ... ۷۷
۳۴ ... ۵۰
۳۵ ... ۹۰
۳۶ ... ۸۶
۳۷ ... ۵۴
۳۸ ... ۳۸
۳۹ ... ۷
۴۰ ... ۷۲
۴۱ ... ۳۶
۴۲ ... ۲۵
۴۳ ... ۳۵
۴۴ ... ۱۹
۴۵ ... ۲۰
۴۶ ... ۵۶
۴۷ ... ۲۶
۴۸ ... ۲۷
۴۹ ... ۲۸
۵۰ ... ۱۷
۵۱ ... ۱۰
۵۲ ... ۱۱
۵۳ ... ۱۲
۵۴ ... ۱۵
۵۵ ... ۶
۵۶ ... ۳۷
۵۷ ... ۳۱
۵۸ ... ۳۴
۵۹ ... ۳۹
۶۰ ... ۴۰
۶۱ ... ۴۱
۶۲ ... ۴۲
۶۳ ... ۴۳
۶۴ ... ۴۴
۶۵ ... ۴۵
۶۶ ... ۴۶
۶۷ ... ۵۱
۶۸ ... ۸۸
۶۹ ... ۱۸
۷۰ ... ۱۶
۷۱ ... ۷۱
۷۲ ... ۱۴
۷۳ ... ۲۱
۷۴ ... ۲۳
۷۵ ... ۳۲
۷۶ ... ۵۲
۷۷ ... ۶۷
۷۸ ... ۶۹
۷۹ ... ۷۰
۸۰ ... ۷۸
۸۱ ... ۷۹
۸۲ ... ۸۲
۸۳ ... ۸۴
۸۴ ... ۳۰
۸۵ ... ۲۹
۸۶ ... ۸۳
۸۷ ... ۲
۸۸ ... ۸
۸۹ ... ۳
۹۰ ... ۳۳
۹۱ ... ۶۰
۹۲ ... ۴
۹۳ ... ۹۹
۹۴ ... ۵۷
۹۵ ... ۴۷
۹۶ ... ۱۳
۹۷ ... ۵۵
۹۸ ... ۷۶
۹۹ ... ۶۵
۱۰۰ ... ۹۸
۱۰۱ ... ۵۹
۱۰۲ ... ۲۴
۱۰۳ ... ۲۲
۱۰۴ ... ۶۳
۱۰۵ ... ۵۸
۱۰۶ ... ۴۹
۱۰۷ ... ۶۶
۱۰۸ ... ۶۴
۱۰۹ ... ۶۱
۱۱۰ ... ۶۲
۱۱۱ ... ۴۸
۱۱۲ ... ۵
۱۱۳ ... ۹
۱۱۴ ... ۱۱۰
بازگشت به اول صفحه