به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۳

چرا خدا حالا رسول فرستاد؟

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


همانطورکه در آيه ۳:۸۱ و در ضميمه ۲ ذکر شده است، خدا رسولى فرستاده تا پيام هاى تحويل داده شده بواسطه همه پيغمبران را بهم پيوند دهد، آنها را خالص کرده و در يک دين متحد کند: اسلام. مسلما ً زمان انجام اين پيشگويى فرا رسيده است، به دلايل زير:

  1. يهوديت، مسيحيت و اسلام بيش از حد تصور به فساد کشيده شده اند.
  2. همه پيامهاى خدا تحويل داده شده اند؛ قرآن آخرين کتاب است.
  3. بيش از ۹۳% انسان هايى که قرار است در اين دنيا زندگى کنند، هنوز بدنيا نيامده اند. همانطور که در مقدمه ابتداى کتاب توضيح داده شده است، مردمى که از زمان آدم تا بحال در اين دنيا زيسته اند فقط يک پانزدهم کل جمعيت تخمين زده شده براى کره زمين را تشکيل ميدهند.

يهوديت

بهترين مثال يهوديت فاسد امروزى را ميتوان در کتابهاى خاخام مشهور، هارولد اس کوشنر پيدا کرد. در کتاب پرفروشش بنام "وقتى پيش آمدهاى بد براى آدمهاى خوب رخ ميدهد،" کتابهاى ايوان، سال ۱۹۸۱، خاخام کوشنر چنين ميگويد:

... به ما نصحيت ميشود تا جايى که ميتوانيم اين دنيا را جدى بگيريم، تا مبادا معلوم شود که اين تنها دنيايى است که خواهيم داشت، و در اينجا است که بايد بدنبال دليل و عدالت باشيم.

- صفحه ۲۹

در اين دنيا پيش آمدهاى بد براى آدمهاى خوب رخ ميدهد، اما اين خدا نيست که آنرا ميخواهد. خدا مايل است که مردم آنچه استحقاق آن را دارند دريافت کنند، اما او هميشه نميتواند آنها را ترتيب دهد.

- صفحه ۴۲

خدا از آن بالا نمى آيد پايين تا قانون طبيعت را براى حفاظت آدمهاى پرهيزکار از آسيب، بهم بزند. اين دومين زمينه اى است در دنياى ما که باعث ميشود بلاها بر سر آدمهاى خوب بيايد، و خدا باعث آن نيست و نميتواند آن را متوقف سازد.

- صفحه ۵۸

خدا نميتواند همه کار انجام دهد، اما بعضى از کارهاى مهم را ميتواند انجام دهد.

- صفحه ۱۱۳

ما نميتوانيم از او بخواهيم تا ما را از مرض مصون بدارد، زيرا او نميتواند اين کار را انجام دهد.

- صفحه ۱۲۵

من محدوديت هاى او را تشخيص ميدهم. او تا حدى ميتواند انجام دهد که قانون طبيعت، تکامل طبيعت انسان، و آزادى اخلاقى انسانى اجازه ميدهد.

- صفحه ۱۳۴

مسيحيت

اگر عيسى همين امروز دوباره زنده شود، مسيحيان او را به صليب خواهند کشيد. طلاب برجسته مسيحى به نتايج محکم و استوارى رسيده اند که مسيحيت امروزى هيچ ارتباطى با عيسى ندارد و اينکه اصول آن در کنفرانس نايسين بطور کشنده اى تحريف شده بود (سال ۳۲۵ ميلادى). به کتاب "افسانه تجسم خدا" چاپ وست مينستر، فيلادلفيا، سال ۱۹۷۷ رجوع کنيد.

اسلام

اگر محمد به اين دنيا باز گردد، "مسلمانان" او را تا پاى مرگ سنگسار ميکنند. دينى که امروزه از آن پيروى ميکنند بکلى با اسلام يا تسليمى که ابراهيم و محمد وعظ ميکردند، فرق دارد. هر کارى که "مسلمانان" انجام ميدهند اشتباه است : اولين ستون (شهادت)، ادان، وضو، نمازهاى روزانه، زکات، حج و همه آداب دينى ديگر در اسلام (به ضميمه هاى ۲، ۱۳، و ۱۵ توجه کنيد).

" دينى که هرگز از طرف خدا تأييد نشده " (۴۲:۲۱)

اينکه تا چه حد اسلام به فساد و تباهى کشيده شده، در جدول زير توضيح داده شده است:

آيين ساختگى تخلف از اصول قرآنى
حديث و سنت ۶:۱۹, ۳۸, ۱۱۴; ۷:۱-۳; ۱۲:۱۱۱; ۱۷:۴۶; ۳۱:۶; ۴۵:۶; ۶۹:۳۸-۴۷; و بيشتر.
کشتن کسى که مرتد است ۲:۲۵۶; ۴:۹۰; ۱۰:۹۹; ۱۸:۲۹; ۸۸:۲۱-۲۲
روش شرير عدالت جنايى:  
قطع کردن دست دزد ۵:۳۸, ۱۲:۳۱
سنگسار کردن زنا کار ۴:۲۵, ۲۴:۲
کشتن هر کسى که نماز نميخواند ۲:۲۵۶, ۱۸:۲۹
کشتن کسى که براى بار چهارم مشروبات الکلى خورده است ۲:۲۵۶, ۱۸:۲۹
ممنوع کردن عبادت براى زنانى که در عادت ماهانه هستند ۲:۲۲۲
ممنوع کردن شرکت زنان در نماز جمعه ۶۲:۹
بت قرار داده محمد بر عليه خواسته او :  
او را "پیامبر اکرم" خواندن ۲:۲۸۵
ادعا که او معصوم بود ۴:۷۹; ۹:۱۱۷; ۱۷:۷۳-۷۴; ۳۳:۳۷; ۴۰:۶۶, ۶۶:۱; ۸۰:۱-۱۰; ۹۳:۷
قبر او را "مسجد مقدس" قرار دادن ۲:۱۴۹-۱۵۰
ادعا ميکنند که او قدرت شفاعت دارد ۲:۴۸,۱۲۳,۲۵۴; ۶:۷۰,۹۴; ۷:۵۳; ۱۰:۳; ۳۹:۴۴; ۴۳:۸۶; ۷۴:۴۸
جعل داستان غير قابل دفاع معراج پيغمبر به بهشت با اسب، با سرعت نور، و منصرف کردن خدا از حکم ۵۰ نماز با سرعت نور، او هنوز در راه کهکشانى شيرى در حرکت ميبود. ۱۷:۱; ۵۳:۱-۱۸
اضافه کردن اسم او به نماز و اذان ۲۰:۱۴; ۷۲:۱۸
اضافه کردن اسم محمد به اولين ستون اسلام ۳:۱۸; ۳۷:۳۵; ۳۹:۴۵
اهانت به محمد با معرفى او بعنوان مردى شرير:  
ادعا ميکنند که چشم هاى مردم را در مى آورده ۳:۱۵۹; ۶۸:۴
ادعا کردند که از نظر جنسى با ۳۰ مرد برابرى ميکرده ۱۸:۱۱۰; ۲۵:۲۰
پايمال کردن اين نکته که محمد آخرين پيغمبر بوده، با تدريس اينکه عيسى به اين دنيا باز ميگردد، بعنى عيسى آخرين پيغمبر است ۳۳:۴۰
ادعا کردند که محمد مرد بيسودادى بود، بدون هوش فکرى ضميمه ۲۸
روش تغديه عجيب و غريب با حرام هاى غدايى بسيار ۶:۱۴۵-۱۵۰; ۱۶:۱۱۵,۱۱۶
تغيير ماههاى مقدس ۹:۳۷
بى اعنايى به زکات، با تغيير دادن آن ۶:۱۴۱, ضميمه ۱۵
ظلم به زنان و مجبور کردن ايشان به پوشيدن روسرى و لباسهاى غير منطقى؛ و محروم کردنشان از حق و حقوق ازدواج، طلاق، ارث، و غيره... ۲:۲۲۸; ۳:۱۹۵; ۴:۱۹,۳۲; ۹:۷۱
اهانت به زنان با تعليم اينکه "اگر ميمون، سگ، يا زنى از جلوى شخصى که در حال نماز خواندن است رد شود، نمازش باطل ميشود" (حديث)  
جعل قوانين بسيار از وضو گرفتن، تا نماز خواندن، خوابيدن، و ناخن گرفتن ۲:۶۷-۷۱; ۵:۱۰۱; ۴۲:۲۱
حرام کردن طلا و ابرايشم براى مردان ۵:۴۸-۴۹; ۷:۳۱-۳۲
حرام کردن موسيقى و هنر ۷:۳۲; ۳۴:۱۳; ۴۲:۲۱
مسخره کردن اسلام با گفتن اينکه زمين روى نهنگ بزرگى بنا شده است!! (۷۹:۳۰؛ ابن خطير، سال ۱۲۲۰۰ ميلادى و بن باز ۱۹۷۵ ميلادى)  

اين قسمت کوچکى از تخلفاتى است که "مسلمانان" روزانه مرتکب آن ميشوند. به اين خاطر است که خدا رسول ميثاق را حالا فرستاده است.

بازگشت به اول صفحه