به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۹

حديث و سنت : ساخته هاى شيطانى

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


از کدام حديث غير از خدا و آياتش پيروى ميکنند؟

قرآن (۴۵:۶)

قرآن حديث جعل شده نيست؛ ... آن همه چيز را بتفصيل بيان کرده است.

قرآن (۱۲:۱۱۱)

بعضى از مردم از حديث پوچ پيروى ميکنند تا ديگران را از راه خدا دور کنند.

قرآن (۳۱:۶)

تنها سنتى که بايد از آن پيروى شود، سنت خدا است.

قرآن (۱۷:۷۷)، (۳۳:۶۲)، (۴۸:۲۳)، (۶:۱۱۴)

قرآن ما را آگاه ميسازد که بعضى از دشمنان پيغمبر که بعنوان "انسان و جن شيزان" توجيه شده اند، دروغهايى جعل خواهند کرد و به پيغمبر نسبت خواهند داد ( ۶:۱۱۲، ب۲۵:۳۱). اين دقيقا ً چيزى بود که بعد از مرگ محمد، پيغمبر خدا، اتفاق افتاد؛ حديث (سخنان) و سنت (اعمال) جعل شد و به پيغمبر نسبت داده شد. حديث و سنت ساخته اى شيطانى است زيرا: [۱] با اين اصل که قرآن کتابى کامل و مفصل است و بايد تنها منبع هدايت دينى باشد، مغايرت دارد (۱۱۴، ۳۸، ۶:۱۹ و ۷-۴۵:۶)، [۲] کفرى است بر ضد پيغمبر، و او را ستمگر شريرى جلوه ميدهد که از قرآن پيروى نميکرد، و [۳] مسکل دروغينى بوجود آورده است که بر پايه خرافات، جهالت، و سنت هاى بى معنى بنا شده است. محمد پيغمبر خدا، بشدت از هر گونه تدريس دينى بجز قرآن منع شده بود (۴۸-۶۹:۳۸).

بعضى از مسلمانان ميخواهند اينچنين سازش کنند که : "اگر حديثى با قرآن موافت داشته باشد، ما آن را قبول ميکنيم، اما اگر با قرآن مغايرت داشته باشد، آنرا تکذيب خواهيم کرد!" چنين سازشى ثابت ميکنند که اين اشخاص به گفته خدا که قرآن "کامل و مفصل است، با تمام جزييات" ايمان ندارند. هنگاميکه از چيزى غير از قرآن راهنمايى بجويند، حتى هر چقدر هم که "صحيح" به نظر برسد، باز به دام شيزان مى افتند (به ۶۳:۱ مراجعه کنيد). زيرا آنها کلام خدا را رد کرده اند، و خداى ديگرى در کنار خدا قرار داده اند (۱۸:۵۷). به ضميمه ۳۳ توجه کنيد.

معجزه رياضى قرآن شواهد محکمى در بر دارد مبنى بر اينکه قرآن بايد تنها منبع تعليمات دينى باشد. در اينجا فقط دو مثال ذکر شده است:

  1. = "ما هيچ چيز را در اين کتاب جا نگذاشتيم." در آيه ۳۸ (۱۹×۲) است و اراى ۱۹ حرف عربى است (۶:۳۸).
  2. = "او اين کتاب را مفصل فرستاد،" در آيه ۱۱۴ (۱۹×۶) آمده است و داراى ۱۹ حرف عربى است (۶:۱۱۴).
بازگشت به اول صفحه