به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۳۲

سن مهم ۴۰ سالگى

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


سن مسؤليت چه سنى است اگر بچه اى در سن ۱۲ سالگى بميرد بدون اينکه از خداچيزى شنيده باشد، آيا اين بچه به بهشت ميرود، يا به جهنم اگر اين بچه ۱۵ ساله بود چطور يا ۲۱ ساله يا ۲۵ ساله در چه سنى انسان براى عقايدش مسؤل شناخته ميشود مدت زيادى است که اين سؤالات براى متخصصين همه اديان معمايى شده است.

قرآن سن مسؤليت را ۴۰ سالگى تعيين کرده است؛ هر کس قبل از اين سن بميرد، به بهشت ميرود (۴۶:۱۵) . اگر شخصى به خدا ايمان داشت و بواسطه ايمانش از تغذيه و رشد نفسى بهره مند شد (رجوع شود به ضميمه ۱۵)، به بهشت برين ميرود. در غير اين صورت شخص به بهشت زيرين ميرود.

اولين عکس العمل شما در مقابل اين اطلاعات مخالفت است : "اگر شخص بسيار بد، شرير، و منکر خدا بود جطور، آيا اگر قبل از ۴۰ سالگى بميرد، به بهشت ميرود" اين به خاطر آن است که شما بد جنس هستيد، در حاليکه خدا مهربانترين است. تمايل ما اين است که "همه آنها را به جهنم اندازيم."

کسانيکه شديدا ً به اين بخشندگى الهى اعتراض دارند، نميتوانند سن مسؤليت را تعيين کنند. آنها ميپرسند که "اگر شخصى واقعا ً بد بود چطور" جواب اين است که "آيا خدا ميداند که اين شخص بد بوده" "بله." "آيا خدا ميداند که اين شخص استحقاق رفتن به بهشت را ندارد" "بله." "بنابراين، اين شخص قبل از ۴۰ سالگى نمى مييرد." به همين سادگى. خدا تنها کسى است که به زندگى ما در روى زمين پايان ميدهد. او دقيقا ً ميداند چه کسى لياقت به بهشت رقتن را دارد، و چه کسى لياقت به جهنم رفتن را دارد.

اوايل سال ۱۹۸۹ ميلادى مردى به اسم تودور رابرت باندى بخاطر کشتن چندين زن اعدام شد. اوايل سال ۱۹۸۹ ميلادى مردى به اسم تودور رابرت باندى بخاطر کشتن چندين زن اعدام شد. همه مردم بر اين عقيده بودند که او يکى از شريرترين جانى هاى تاريخ بود. اعدام اين شخص يکى از کمياب ترين موقعيتها بود که مخالفين محکوميت اعدام، اعتراض نکردند. بر عکس، عده کثيرى اعدام شدن او را جشن گرفتند. تعداد زيادى از روزنامه نگاران، مقاله نويسان، و سياست مداران از اين ناراحت بودند که چرا ۱۱ سال طول کشيد تا دادگاه تد باندى را محکوم کند. آنها چنين اظهار ميداشتند که باندى ميبايست حداکثر شش سال بعد از محکوميتش اعدام ميشد. بر طبق قرآن، اين بزرگترين لطفى بود که شخصى ميتوانست در حق باندى انجام دهد. باندى هنگام اعدام ۴۲ سال داشت. اگر پنج سال زودتر اعدام ميشد، يعنى در سن ۳۷ سالگى، مستقيما ً به بهشت ميرفت، و او لياقت آن را نداشت.

بطوريکه معلوم شد، باندى يکى از نشانه هايى بود که خدا در تأييد اينکه هر کس قبل از ۴۰ سالگى بميرد، به بهشت ميرود، به ما داده است. اسم او شامل۱۹ حرف است، و درست يک روز قبل از اعدامش، اعتراف کرد که ۱۹ زن را کشته است. علامت ها و نشانه هاى ديگرى از خدا در رابطه با اين ماجرا داده شده بود.

تحويل اين اطلاع مهم يکى از مسؤليت هاى واگذار شده به من بعنوان رسول ميثاق خدا است. اينها عقايد شخصى من نيست.

قابل توجه است که مارتين لوترکينگ و ملکم اکس هر دو درست چند ماه قبل از تولد ۴۰ سالگى خود بقتل رسيدند.

بازگشت به اول صفحه