به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۷

مرگ

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


مرگ براى اغلب مردم راز بزرگى است، اما نه براى دانش آموزان قرآن. ما ياد ميگيريم که مرگ دقيقا ً مانند خواب است؛ همراه با رويا (۶:۶۰ ، ۴۰:۴۶). زمان بين مرگ و برانگيخته شدن در روز قيامت، مانند خوابيدن يک شب ميگذرد (۲:۲۵۹، ۶:۶۰، ۱۰:۴۵، ۲۵، ۱۹، ۱۸:۱۱، ۱۶:۲۱، ۳۰:۵۵).

در لحظه مرگ هر کسى سرنوشت خود را ميداند؛ بهشت يا جهنم. براى کافران، مرگ واقعه اى است وحشتناک؛ فرشتگان هنگام گرفتن نفس آنها، به صورت و نشيمنگاه شان ميزنند (۸:۵۰، ۴۷:۲۷، ۷۹:۱).

مکرراً، قرآن راجع به دو مرگ صحبت ميکند، اولين مرگ موقعى بود که قدرت مطلق پروردگار را رد کرديم (ضميمه ۷). اولين مرگ تا لحظه بدنيا آمدن ما به اين دنيا بطول انجاميد. دومين مرگ، خاتمه زندگى ما در اين دنيا است (۲:۲۸، ۲۲:۶۶، ۴۰۱۱).

توجه: دو قسمت زير مقاله چاپ شده بوسيله دگتر خليفه، نسخه "ديدگاه تسليم شدگان" ، آگاهى نامه ماهانه "تسليم شدگان بين المللى" که زودتر تهيه و پست شد، دسامبر سال ۱۹۸۹، بنظرتان ميرسد. دکتر خليفه در روز ۳۱ ژانويه سال ۱۹۹۰، شهيد شد، و نفسش مستقيماً به بهشت برده شد.

پرهيزکاران در واقع نميميرند، آنها مستقيماً به بهشت ميروند

Arabic 01

مژده بده به کسانى که ايمان دارند و پرهيزکار هستند که باغهايى با نهرهاى جارى خواهند داشت. هنگاميکه از ميوه هاى آنجا به ايشان روزى دهند، خواهند گفت، "اين از آنهايى است که قبلاً به ما دادند." بنابراين، به آنها توصسف تشبيهى داده شده است. آنها در آنجا همسران پاک خواهند داشت تا ابد در آنجا مسکن يابند. (۲:۲۵)

Arabic 02

فکر نکنيد کسانى که در راه خدا کشته شده اند، مرده اند؛ آنها زنده هستند نزد پروردگارشان، از روزى هاى او لذت ميبرند. (۳:۱۶۹)

Arabic 03

درباره کسانيکه در راه خدا کشته شده اند، نگوييد، "آنها مرده اند." آنها نزد پروردگارشان زنده هستند، اما شما درک نمى کنيد. (۲:۱۵۴)

Arabic 04

اى کسانى که ايمان داريد، از خدا و رسول اجابت کنيد، هنگاميکه او شما را به چيزى دعوت ميکند که به شما حيات مى بخشد. (۸:۲۴)

Arabic 05

کسانيکه بخاطر خدا مهاجرت کنند، سپس کشته شوند يا بميرند، خدا مسلماً به آنها رزقى نيکو عطا خواهد کرد. (۲۲:۵۸)

Arabic 06

آنها در آنجا هرگز مزه مرگ را نمى چشند- پس از اولين مرگ- و او آنها را از عذاب جهنم رها ساخته است. (۴۴:۵۶)

Arabic 07

(هنگام مرگش) به او گفته شد، "داخل پرديس شو." او گفت، "اى کاش مردم من (روى زمين) ميدانستند؛ که پروردگارم من را بخشيده است و من را گرامى داشته است." (۲۷-۳۶:۲۶)

جزاى گناه مرگ است [بخش روميان در انجيل ۶:۲۳]

بازگشت به اول صفحه