به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۲۶

سه رسول اسلام

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


اين ضميمه شواهد رياضى قرآنى فراهم می‌کند که [۱] ابراهيم رسول اصلى اسلام، تسليم، بود (۲۲:۷۸)، [۲] محمد رسول کتاب آورنده بود (۴۷:۲)، و [۳] رشاد رسول پاک کننده و متحد کننده است که اثبات صحت دين را تحويل داد (۳:۸۱، و ضميمه ۲).

شواهد هميشگى و قابل بررسى

[ ۱ ] همانطور که در ضميمه ۲ نشان داده شده است، مقدار عددى "ابراهيم" می‌شود ۲۵۸، مقدار عددى "محمد" می‌شود ۹۲، مقدار عدد "رشاد" می‌شود ۵۰۵ و ۵۰۵+۹۲+۲۵۸ = ۸۵۵ = ۴۵×۱۹.

[ ۲ ] اگر ما "اسماعيل" که مقدار عددى آن ۲۱۱ است و "اسحاق" را که مقدار عددى آن ۱۶۹ است، با آنها جمع کنيم، مجموع مقدار عددى ميشود ۱۶۹+۲۱۱+۸۵۵ = ۱۲۳۵ = ۶۵×۱۹. مجموع مقدار عددى سه رسول يا پنج رسول بدون ابراهيم، محمد، و يا رشاد با کد رياضى قرآنى بر اساس عدد ۱۹ مطابقت نمى کند.

[ ۳ ] اولين و آخرين تکرار "ابراهيم" در آيات ۲:۱۲۴ و ۸۷:۱۹ است. با اضافه کردن شماره سوره‌ها باضافه شماره آيات، باضافه مجموع شماره آيات از اولين تکرار تا آخرين تکرار، مجموع کل می‌شود ۳۳۳۲۶۰ = ۱۷۵۴۰×۱۹ (جدول ۱).

جدول ۱: سوره‌ها و آيات از اولين تکرار ابراهيم تا آخرين تکرار
شماره سوره شماره آیات مجموع شماره آیات جمع کل
۲ ۱۶۳ ۳۳۴۱۵ ۳۳۵۸۰
۳ ۲۰۰ ۲۰۱۰۰ ۲۰۳۰۳
۴ ۱۷۶ ۱۵۵۷۶ ۱۵۷۵۶
۵ ۱۲۰ ۷۲۶۰ ۷۳۸۵
۹ ۱۲۷ ۸۱۲۸ ۸۲۶۴
۸۴ ۲۵ ۳۲۵ ۴۳۴
۸۵ ۲۲ ۲۵۳ ۳۶۰
۸۶ ۱۷ ۱۵۳ ۲۵۶
۸۷ ۱۹ ۱۹۰ ۲۹۶
۳۸۲۷ ۵۸۳۵ ۳۲۳۵۹۸ ۳۳۳۲۶۰
      (۱۹ × ۱۷۵۴۰)

[ ۴ ] همانطور که در ضميمه ۲ اشاره شده است، اسم رسول ميثاق خدا بواسطه کد رياضى در عصر کامپيوتر معرفى شد. اگر اسم او در قرآن مشخص شده بود، همانطور که اسم رسولان قبلى آمده است، ميليون ها مردم اسم فرزندانشان را "رشاد خليقه" گذاشته بودند. بنابراين، ريشه کلمه "رشد" در قرآن ۱۹ مرتبه تکرار شده است (ضميمه ۲).

[ ۵ ] "ابراهيم" در ۲۵ سوره تکرار شده است، "محمد" در ۴ سوره، و "رشاد" در ۹ سوره. مجموع اين سوره ها می‌شود ۹+۴+۲۵ = ۳۸ = ۲×۱۹ (فهرست کلمات قرآن، عبدالباقى).

[ ۶ ] اگر شماره سوره هايى را که ابراهيم، محمد، و رشاد در آنها تکرار شده اند، با هم جمع کنيم، باضافه تعداد تکرار در هر سوره، مجموع می‌شود ۱۰۸۳ يا ۱۹×۱۹×۳ (جدول ۲).

جدول ۲: سوره‌ها و تعدد تکرار ابراهيم، محمد، و رشاد
  شماره تعداد تکرار
سوره ابراهیم محمد رشد
۲ ۱۵ ۲
۳ ۷ ۱
۴ ۴ ۱
۶ ۴
۷ ۱
۹ ۳
۱۱ ۴ ۳
۱۲ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۱
۱۶ ۲
۱۸ ۴
۱۹ ۳
۲۱ ۴ ۱
۲۲ ۳
۲۶ ۱
۲۹ ۲
۳۳ ۱ ۱
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۴۰ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۱
۴۷ ۱
۴۸ ۱
۴۹ ۱
۵۱ ۱
۵۳ ۱
۵۷ ۱
۶۰ ۲
۷۲ ۴
۸۷ ۱
۹۹۱ ۶۹ ۴ ۱۹
۹۹۱ + ۶۹ + ۴ + ۱۹ = ۱۰۸۳ = ۱۹ × ۱۹ × ۳
*  "رَشَدَ" ۱۹ مرتبه تکرار شده است.
*  مجموع براى ۳ رسول می‌شود ۳×۱۹×۱۹

[ ۷ ] اگر همه سوره‌هايى را که ابراهيم، محمد، و ريشه "رشد" در آنها تکرار شده است، برداريم و آنها را با شماره سوره‌ها و با شماره اولين آيه در هر سوره که هر يک از اين سه کلمه در آن تکرار شده است، جمه کنيم، مجموع می‌شود ۲۷۹۳، يا ۱۴۷×۱۹ (جدول ۳).

جدول ۳: سوره‌ها و اولين آيه‌اى که ابراهيم، محمد، و رشد تکرار شده است
  شماره آیات اولين تکرار
سوره ابراهیم محمد رشد
۲ ۱۲۴ ۱۸۶
۳ ۳۳ ۱۴۴
۴ ۵۴ ۶
۶ ۷۴
۷ ۱۴۶
۹ ۷۰
۱۱ ۶۹ ۷۸
۱۲ ۶
۱۴ ۳۵
۱۵ ۵۱
۱۶ ۱۲۰
۱۸ ۱۰
۱۹ ۴۱
۲۱ (۵۱) (۵۱)
۲۲ ۲۶
۲۶ ۶۹
۲۹ ۱۶
۳۳ ۷ ۴۰
۳۷ ۸۳
۳۸ ۴۵
۴۰ ۲۹
۴۲ ۱۳
۴۳ ۲۶
۴۷ ۲
۴۸ ۲۹
۴۹ ۷
۵۱ ۲۴
۵۳ ۳۷
۵۷ ۲۶
۶۰ ۴
۷۲ ۲
۸۷ ۱۹
۹۹۱ ۱۱۲۳ ۲۱۵ ۴۶۴
۹۹۱ + ۱۱۲۳ + ۲۱۵ + ۴۶۴ = ۲۷۹۳ = ۱۹ × ۱۴۷
* آيه ۲۱:۵۱ نمی‌تواند دوبار جمع شود

[ ۸ ] مجموع همه شماره سوره‌هايی که اين سه کلمه در آنها تکرار شده است، بدون تکرار، باضافه مجموع همه شماره آيات، بدون تکرار، می‌شود ۶۴۷۹ يا ۳۴۱×۱۹. سوره ها عبارتند از: ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۶، ۲۹، ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۱، ۵۳، ۵۷، ۶۰، ۷۲، و ۸۷. مجموع اين اعداد می‌شود ۹۹۱ (به جدول ۳ توجه کنيد). آياتى که اين سه کلمه در آنها تکرار شده‌اند، بدون تکرار، عبارتند از ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۵۱، ۵۴، ۵۸، ۶۰، ۶۲، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۸، ۸۳، ۸۴، ۸۷، ۹۵، ۹۷، ۱۰۴، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۰، ۱۴۴، ۱۴۶، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۸۶، ۲۵۶، ۲۵۸، و ۲۶۰. مجموع اين اعداد ميشود ۵۴۸۸: ۵۴۸۸ + ۹۹۱ = ۶۴۷۹ = ۱۹×۳۴۱.

[ ۹ ] اگر شماره سوره را، باضافه تعداد آياتى که در آن اراهيم، محمد، و رشد تکرار شده‌اند، با هم جمع کنيم، جمع کل ما می‌شود ۷۵۰۵ يا ۳۹۵×۱۹ (جدول ۴).

جدول ۴ : سوره‌ها، آيات، و تکرار "ابراهيم"، "محمد"، و "رشد"
  آياتى که اين سه کلمه در آنها تکرار شده‌اند  
سوره ابراهیم محمد رشد تعداد آیات
۲ ۱۲۴،۱۲۵،۱۲۶،۱۲۷،۱۳۰،۱۳۲،۱۳۳،۱۳۵،۱۳۶،۱۴۰،۲۵۸،۲۶۰ ۱۸۶،۲۵۶ ۱۴
۳ ۳۳،۶۵،۶۷،۶۸،۸۴،۹۵،۹۷ ۱۴۴ ۸
۴ ۵۴،۱۲۵،۱۶۳ ۶ ۴
۶ ۷۴،۷۵،۸۳،۱۶۱ ۴
۷ ۱۴۶ ۱
۹ ۷۰،۱۱۴ ۲
۱۱ ۶۹،۷۴،۷۵،۷۶ ۷۸،۸۷،۹۷ ۷
۱۲ ۶،۳۸ ۲
۱۴ ۳۵ ۱
۱۵ ۵۱ ۱
۱۶ ۱۲۰،۱۲۳ ۲
۱۸ ۱۰،۱۷،۲۴،۶۶ ۴
۱۹ ۴۱،۴۶،۵۸ ۳
۲۱ ۵۱،۶۰،۶۲،۶۹ ۵۱ ۵
۲۲ ۲۶،۴۳،۷۸ ۳
۲۶ ۶۹ ۱
۲۹ ۱۶،۳۱ ۲
۳۳ ۷ ۴۰ ۲
۳۷ ۸۳،۱۰۴،۱۰۹ ۳
۳۸ ۴۵ ۱
۴۰ ۲۹،۳۸ ۲
۴۰ ۱۳ ۱
۴۳ ۲۶ ۱
۴۷ ۲ ۱
۴۸ ۲۹ ۱
۴۹ ۷ ۱
۵۱ ۲۴ ۱
۵۳ ۳۷ ۱
۵۷ ۲۶ ۱
۶۰ ۴ ۱
۷۲ ۲،۱۰،۱۴،۲۱ ۴
۸۷ ۱۹ ۱
۹۹۱ ۵۰۶۸ ۲۱۵ ۱۱۴۵ ۸۶
۹۹۱ + ۵۰۶۸ + ۲۱۵ + ۱۱۴۵ + ۸۶ = ۷۵۰۵ = ۱۹ × ۳۹۵

بنابراين، از طريق رياضى در قرآن کد شده است که ابراهيم، محمد، و رشاد سه رسول اسلام (تسليم) هستند.

[ ۱۰ ] همانطور که در جدول ۴ نشان داده شده است، ۱۹ تکرار ريشه "رشد" در آيات ۱۸۶، ۲۵۶، ۶، ۱۴۶، ۷۸، ۸۷، ۹۷، ۱۰، ۱۷، ۲۴، ۶۶، ۵۱، ۲۹، ۳۸، ۷، ۲، ۱۰، ۱۴، و ۲۱ آمده است. اينها ۳۸ رقم هستند، ۲×۱۹.

[ ۱۱ ] جدول ۴ نشان می‌دهد که مجموع شماره آياتى که ۱۹ تکرار ريشه "رشد" را در آنها مى‌بينيم، ۱۱۴۵ است. با اضافه کردن اين مجموع شماره آيات (۱۱۴۵)، با مقدار عددى اسم "رشاد" (۵۰۵)، باضافه مقدار عددى "خليفه" (۷۲۵)، حاصل ما می‌شود ۱۱۴۵ + ۵۰۵ + ۷۲۵ = ۲۳۷۵، ۱۹ × ۱۲۵.

[ ۱۲ ] اگر ما اين اعداد را پهلوى هم قرار دهيم، يعنى محموع شماره آيات (۱۱۴۵)، بدنبال آن مقدار عددى "رشاد" (۵۰۵)، به دنبال آن مقدار عددى "خليفه" (۷۲۵)، عددى که حاصل ميشود همچنين بر ۱۹ قابل قسمت است: ۱۱۴۵۵۰۵۷۲۵ = ۱۹ × ۶۰۲۸۹۷۷۵.

مجموع شماره آياتى که در آنها ۱۹ "رشد" تکرار شده است = ۱۱۴۵
مقدار عددى اسم "رشاد" = ۵۰۵
مقدار عددى "خليفه" = ۷۲۵
۱۱۴۵ + ۵۰۵ + ۷۲۵ = ۲۳۷۵ = ۱۹ × ۱۲۵
۱۱۴۵ ۵۰۵ ۷۲۵ = ۱۱۴۵۵۰۵۷۲۵ = ۱۹ × ۶۰۲۸۹۷۷۵
بازگشت به اول صفحه