به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۱۴

سرنوشت از قبل تعيين شده

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


ما کاملاً در ايمان آوردن و ايمان نياوردن به خدا، آزاد هستيم. اين خواسته خدا است که ما آزادانه تصميم بگيريم (۱۸:۲۹ ، ۲۵:۵۷ ، ۷۳:۱۹ ، ۷۴:۳۷ ، ۷۸:۳۹ ، ۸۰:۱۲).

بعد از ارتکاب به گناه اصلى خود (ضميمه ۷)، خدا به ما فرصتى دوباره داد تا به گناه خود اعتراف کرده و قدرت مطلق او را قبول کنيم (۳۳:۷۲). اما ما تصميم گرفتيم تا تظاهرات لياقت شيطان، بعنوان خدا را ببينيم. بسيارى از مردم اعتراض ميکنند به اينکه خدا آنها را افريده است، تا آنها را در اين امتحان وحشتناک قرار دهد. واضح است که چنين مردمى اطلاع ندارند که[۱] آنها مرتکب چه جنايت بزرگى شده اند (مقدمه و ضميمه ۷)، و [۲] اينکه به آنها فرصتى داده شده تا به جرم خود اعتراف کنند و خود را بخشوده سازند، اما آنها امتحان را انتخاب کردند.

ما از آيه ۵۷:۲۲ مى آموزيم که زندگى ما، با همه چيزها در کنار ما، بر روى چيزى مانند نوار ويديو ضبط شده است. خدا کاملاً ميداند که هر يک از ما چه تصميمى ميگيريم؛ او ميداند کداميک از ما به بهشت ميرويم، و کداميک به جهنم. حتى قبل از اينکه به اين دنيا بياييم، خدا ميدانست کدام نفس خوب است، و کدام نفس بد. از ديدگاه علم خدا، ميتوانيم اينظور تصور کنيم که روى پيشانى هر کس مهرى خورده است که ميگويد "بهشتى" يا "جهنمى". اما از ديدگاه ما، ما کاملاً آزاد هستيم که با پشتيبان قدرت مطلق خدا باشيم يا عقيده مبنى بر کفر شيطان را قبول کنيم. در نتيجه، معين بودن سرنوشت از ديدگاه خدا يک حقيقت است، اما نه از ديدگاه ما.

چنين درکى توضيح بسيارى از آيات است که ميگويند "خدا هر کس را بخواهد هدايت ميکند، و هر کس را بخواهد گمراه ميکند." بر اساس علم خودش، خدا نفس ما را در موقعيتى که سزاوار آن هستيم، قرار ميدهد. هنگاميکه خدا به فرشتگان گفت، "من چيزى ميدانم که شما نميدانيد" (۲:۳۰)، منظور اين بود که بعضى از ما سزاوار فرصت دوباره اى بوديم تا خود را بخشوده سازيم. يکى از مثالهاى هدايت خدا بر کسانى که سزاوار هدايت شدند، در آيه ۲۱:۵۱ آمده است: "ما به ابراهيم هدايتش را عطا کرديم، زيرا ما کاملا ً به او آگاه بوديم." بعبارت ديگر، خدا ميدانست که ابراهيم نفس خوبى بود که استحقاق هدايت شدن داشت، و خدا به او هدايت و درک عطا کرد. مثال خوب ديگر در آيه ۱۲:۲۴ به ما مى آموزد که او "گناه و کار بد را از يوسف منحرف ساخت، زيرا او (يوسف) يکى از بندگان ارادتمند من بود." آيا يوسف بود که شهوت خود را کنترل کرد يا حفاظت خدا از گناه بود که او را عفيف قرار داد؟ چنين است سرنوشت از قبل تعيين شده.

بازگشت به اول صفحه