به نام خدا، بخشنده‏‌ترين، مهربانترين

ضميمه ۲۹

بسم الله جا افتاده

از قرآن، آخرین کتاب آسمانی، ترجمهٔ دکتر رشاد خلیفه


همه سوره ها در قرآن با عبارت "به اسم خدا، بخشنده ترين، مهربانترين" شروع ميشود، معروف به بسم الله، بجز سوره ۹. اين غيبت مرموز بسم الله از سوره ۹ براى ۱۴ قرن دسيسه قرآن بوده است. فرضيه هاى بسيارى جهت توجيه اين پديده داده شده است.

اکنون مى آموزيم که بسم الله جا افتاده نقش بسيار حساسى را ايفا ميکند [۱] بعنوان يکى از اجزاء معجزه رياضى قرآن، و [۲] بعنوان نشانه اى خيره کننده از طرف بخشنده ترين، مهربانترين که سوره ۹ دستکارى شده است و بايد پاک شود (ضميمه ۲۴). هر دو نقش بسم الله جا افتاده، با کشف کد رياضى قرآن آشکار شد. فهرست مشاهدات واقعى زير خصوصيات معجزه آساى بسم الله جا افتاده را توضيح ميدهند:

[ ۱ ] از آنجاييکه بسم الله از ۱۹ حرف عربى تشکيل شده است، و همه سوره ها با آن آغاز ميشود، بجز يک سوره ، ميتوان آن را زير بنايى دانست که کد ۱۹ قرآن بر آن بنا شده است. اما نبودن بسم الله در سوره ۹ باعث ميشود تا تعداد اين عبارت آغاز کننده ۱۱۳ مرتبه باشد، و اين عددى است که با کد قرآن مطابفت نميکند. اما چنانچه متوجه ميشويم، اين کمبود در سوره ۲۷ جبران ميشود. دو بسم الله در سوره ۲۷ ظاهر ميشود، يکى بعنوان آغاز کننده سوره، و ديگرى در آيه ۳۰. اين باعث ميشود تا مجموع تعداد بسم الله ها در قرآن ۱۱۴ يا ۶ × ۱۹ بار گردد.

[ ۲ ] بين بسم الله جا افتاده سوره ۹، تا بسم الله اضافى سوره ۲۷، ۱۹ سوره وجود دارد.

[ ۳ ] مجموع شماره سوره ها از بسم الله جا افتاده (سوره ۹) تا بسم الله اضافى (سوره ۲۷) به اين سورت ميشود، ۱۸×۱۹ = ۳۴۲ = ۲۷+۲۶+۲۵+ ...+۱۲+۱۱+۱۰+۹. اين يک خاصيت رياضى است که مجموع هر ۱۹ عدد متوالى بر ۱۹ قابل قسمت است. اما پديده معجزه آسا اين است که عدد ۳۴۲ مساوى است با تعداد کلمات از اولين بسم الله سوره ۲۷ تا دومين بسم الله در ۲۷:۳۰.

[ ۴ ] آمدن بسم الله در ۲۷:۳۰ با کد قرآن مطابفت دارد، شماره سوره باضافه شماره آيه مضربی از ۱۹ می‌شود (۳×۱۹ = ۵۷ = ۳۰+۲۷).

[ ۵ ] آمدن بسم الله اضافى در آيه ۳۰ با آمدن عدد ۱۹ در آيه ۳۰ سوره ۷۴ مقايسه می‌شود.

[ ۶ ] قرآن داراى ۶۲۳۴ آيه شماره دار است. غيبت بسم الله از سوره ۹ و جبران شدن آن در آيه ۳۰ از سوره ۲۷ به ما دو بسم الله شماره دار می‌دهد، ۱:۱ و ۲۷:۳۰، و ۱۱۲ بسم الله بدون شماره. اين باعث می‌شود که مجموع شماره آيات در قرآن بشود، ۳۳۴×۱۹ = ۶۳۴۶ = ۱۱۲+۶۲۳۴.

[ ۷ ] از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى، تعداد آياتى که "الله" در آنها تکرار شده است ۵۱۳ است که می‌شود ۲۷×۱۹. توجه داشته باشيد که ۲۷ شماره سوره‌اى است که بسم الله اضافى در آن آمده است. اطلاعات در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: آياتى که شامل کلمه "الله" هستند از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى
شماره سوره تعداد آيات شامل کلمه "الله"
۹ ۱۰۰
۱۰ ۴۹
۱۱ ۳۳
۱۲ ۳۴
۱۳ ۲۳
۱۴ ۲۸
۱۵ ۲
۱۶ ۶۴
۱۷ ۱۰
۱۸ ۱۴
۱۹ ۸
۲۰ ۶
۲۱ ۵
۲۲ ۵۰
۲۳ ۱۲
۲۴ ۵۰
۲۵ ۶
۲۶ ۱۳
۲۷ ۶
۳۴۲ ۵۱۳
(۱۹ × ۱۸) (۱۹ × ۲۷)

[ ۸ ] مجموع شماره آيات ( + ... +۳+۲+۱)، باضافه تعداد آيات از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى می‌شود ۱۱۹۶۲۴، ۱۹×۶۲۹۶. به جدول ۲ توجه کنيد.

جدول ۲: سوره ها و آيات از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى
سوره آیات مجموع شماره آیات
۹ ۱۲۷ ۸۱۲۸
۱۰ ۱۰۹ ۵۹۹۵
۱۱ ۱۲۳ ۷۶۲۶
۱۲ ۱۱۱ ۶۲۱۶
۱۳ ۴۳ ۹۴۶
۱۴ ۵۲ ۱۳۷۸
۱۵ ۹۹ ۴۹۵۰
۱۶ ۱۲۸ ۸۲۵۶
۱۷ ۱۱۱ ۶۲۱۶
۱۸ ۱۱۰ ۶۱۰۵
۱۹ ۹۸ ۴۸۵۱
۲۰ ۱۳۵ ۹۱۸۰
۲۱ ۱۱۲ ۶۳۲۸
۲۲ ۷۸ ۳۰۸۱
۲۳ ۱۱۸ ۷۰۲۱
۲۴ ۶۴ ۲۰۸۰
۲۵ ۷۷ ۳۰۰۳
۲۶ ۲۲۷ ۲۵۸۷۸
۲۷ ۲۹ ۴۳۵
۳۴۲ ۱۹۵۱ ۱۱۷۶۷۳
۱۹۵۱ + ۱۱۷۶۷۳ = ۱۱۹۶۲۴ = ۱۹ × ۶۲۹۶

[ ۹ ] اين قسمت همچنين ثابت ميکند که سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است، نه ۱۲۹ آيه (ضميمه ۲۴). مجموع ارقام عدد ۱۲۷ ميشود ۱۰ = ۷+۲+۱. با پيدا کردن همه آياتيکه مجموع ارقام آنها ميشود ۱۰، از بسم الله جا افتاده سوره ۹ تا بسم الله اضافى سوره ۲۷، سپس با اضافه کردن اين آيات به مجموع تعداد آيات از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى، حاصل ما ميشود، ۲۱۲۸، يا ۱۱۲×۱۹ (جدول ۳).

جدول ۳: آياتى که مجموع ارقام آنها می‌شود ۱۰، از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى
شماره سوره تعداد آیات تعداد تکرار
۹ ۱۲۷ ۱۲
۱۰ ۱۰۹ ۱۰
۱۱ ۱۲۳ ۱۱
۱۲ ۱۱۱ ۱۰
۱۳ ۴۳ ۳
۱۴ ۵۲ ۴
۱۵ ۹۹ ۹
۱۶ ۱۲۸ ۱۲
۱۷ ۱۱۱ ۱۰
۱۸ ۱۱۰ ۱۰
۱۹ ۹۸ ۹
۲۰ ۱۳۵ ۱۲
۲۱ ۱۱۲ ۱۰
۲۲ ۷۸ ۷
۲۳ ۱۱۸ ۱۱
۲۴ ۶۴ ۶
۲۵ ۷۷ ۷
۲۶ ۲۲۷ ۲۲
۲۷ ۲۹ ۲
۳۴۲ ۱۹۵۱ ۱۷۷
(۱۹ × ۱۸) & ۱۹۵۱ + ۱۷۷ = ۲۱۲۸ = ۱۹ × ۱۱۲

[ ۱۰ ] سوره ۹ سوره‌اى است با عدد فرد که تعداد آياتش (۱۲۷) هم فرد است. از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى، ۷ سوره هستند که داراى چنين خصوصياتى هستند؛ آنها سوره‌هاى فردى هستند که تعداد آيات آنها هم فرد است. همانطور که در جدول ۴ توضيح داده شده است، اين سوره‌ها ۹، ۱۱، ۱۳،۱۵، ۱۷، ۲۵،۲۷ هستند. با ضافه کردن ارقامى که شماره سوره‌ها و تعداد آيات را درست کرده‌اند، جمع کل می‌شود ۱۱۴، يا ۶×۱۹.

جدول ۴: سوره هاى با عدد فردى که شماره آيات آنها هم فرد است
شماره سوره مجموع ارقام تعداد آیات مجموع ارقام
۹ ۹ ۱۲۷ ۱۰
۱۱ ۲ ۱۲۳ ۶
۱۳ ۴ ۴۳ ۷
۱۵ ۶ ۹۹ ۱۸
۱۷ ۸ ۱۱۱ ۳
۲۵ ۷ ۷۷ ۱۴
۲۷ ۹ ۲۹ ۱۱
  ۴۵   ۶۹
۴۵ + ۶۹ = ۱۱۴ = ۱۹ × ۶

[ ۱۱ ] در دو قسمت زير، هم بسم الله جا افتاده، و هم تعداد آيات سوره ۹ تآييد ميشود (جاييکه دو آيه دروغين اضافه شده بود). اگر همان سوره هايى را که در جدول ۴ فهرست شده است در نظر بگيريم، سوره هاى فردى که تعداد آياتشان هم فرد است، و شماره هر سوره را بنويسيم، بدنبال آن تعداد آيات آن سوره، عدد طويل حاصل (۳۰ رقمى ) بر ۱۹ قابل قسمت است (شکل ۱).

[ ۱۲ ] بياييد آخرين رقم همه آيات را از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى در نظر بگيريم. اگر شماره هر سوره را بنويسم، بدنبال آن آخرين رقم هر آيه در آن سوره، عدد طويلى بدست مى آوريم که ۱۹۸۸ رقم است که بر ۱۹ قابل قسمت است (شکل ۲).

۲۹ ۲۷ ۷۷ ۲۵ ۱۱۱ ۱۷ ۹۹ ۱۵ ۴۳ ۱۳ ۱۲۳ ۱۱ ۱۲۷ ۹
شماره هر سوره و بدنبال آن تعداد آيات در آن سوره. اين عدد طويل مساوى است با ۴۸۰۳۷۴۲۷۵۳۳۸۵۰۵۲۱۹۵۳۲۲۴۰۹۰۹۱×۱۹
[شکل ۱]
۷۸۹ .... ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ ۲۷ .... ..... ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۱۲۳ ۹
شماره هر سوره و بدنبال آن آخرين رقم در هر آيه از سوره ۹ تا سوره ۲۷ ، آيه ۲۹.
[شکل ۲]
بازگشت به اول صفحه